• Odbierz prezent
POLENERGIA: ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH (2021-03-05 14:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie "Spółki Projektowe"), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Wind Power AS należącego do grupy Equinor ASA – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej 720 MW każdy ("MFW"), złożyły w dniu 5 marca 2021 roku, po przeprowadzeniu stosownych analiz oraz podjęciu niezbędnych decyzji korporacyjnych, wnioski do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE"), w ramach procedury przewidzianej w Ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ("Ustawa MFW"), o przyznanie w drodze decyzji Prezesa URE prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci ("Wsparcie") ("Wnioski").

Wsparcie będzie dotyczyło energii elektrycznej wytwarzanej w MFW i będzie polegało na przyznaniu prawa do otrzymywania wyrównania ujemnego salda, stanowiącego różnicę pomiędzy ceną energii elektrycznej wskazaną dla danego projektu w decyzji Prezesa URE, która zostanie wydana na dalszym etapie procedury (waloryzowaną corocznie o poziom inflacji) („Cena Wsparcia”), a okresową ceną referencyjną wyznaczoną na zasadach określonych w Ustawie MFW.

Zgodnie z Ustawą MFW, Minister właściwy ds. klimatu określi w drodze rozporządzenia cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, w ramach systemu Wsparcia udzielanego na podstawie wniosków o przyznanie Wsparcia składanych do dnia 31 marca 2021 roku ("Cena Maksymalna").

Na chwilę publikacji przez Emitenta niniejszego raportu bieżącego, rozporządzenie określające Cenę Maksymalną nie zostało wydane. W związku z powyższym, Emitent zastrzega, że po wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego Cenę Maksymalną, w zależności od jej wysokości Spółki Projektowe, w następstwie przeprowadzonych analiz oraz po uzyskaniu wymaganych decyzji korporacyjnych, podejmą ostateczną decyzję co do podtrzymania złożonych wniosków o Wsparcie.

We Wnioskach Spółki Projektowe zobowiązały się, w terminie 7 lat od dnia wydania przez Prezesa URE decyzji określających Cenę Wsparcia, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji. Na zabezpieczenie wskazanego powyżej zobowiązania każda ze Spółek Projektowych ustanowiła zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji bankowych do łącznej wysokości 43 200 000 złotych (czterdzieści trzy miliony dwieście tysięcy złotych) dla każdej Spółki Projektowej. Wskazane powyżej zabezpieczenie, w zakresie kwoty 21 600 000 złotych (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) na każdą ze Spółek Projektowych, zostało ustanowione w formie gwarancji bankowej, wystawionej z wykorzystaniem limitu gwarancyjnego Emitenta, który zobowiązał się do zwrotu bankowi kwoty odpowiadającej kwocie wypłaconej gwarancji w przypadku jej realizacji przez Prezesa URE.

Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących stosowne dalsze informacje dotyczące pozyskiwania Wsparcia.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza24/26
(ulica)(numer)
022 522 39 00022 522 31 61
(telefon)(fax)
info@polenergia.plpolenergia.pl
(e-mail)(www)
5261888932012693488
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Michał MichalskiPrezes Zarządu
2021-03-05Tomasz KietlińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk