• Odbierz prezent
POLENERGIA: raport finansowy (2021-03-30 18:52)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza24/26
(ulica)(numer)
022 522 39 00022 522 31 61
(telefon)(fax)
info@polenergia.plwww.polenergia.pl
(e-mail)(www)
5261888932012693488
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży - ogółem1 811 3462 596 577404 846603 608
Zysk z działalności operacyjnej165 490180 64736 98841 994
Zysk (strata) brutto126 332136 87928 23631 819
Zysk (strata) netto108 486109 03624 24725 347
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej110 551109 01124 70925 341
Całkowite dochody za okres123 124109 50327 51925 455
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej204 157262 64845 63061 056
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-353 748-56 896-79 065-13 226
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej178 234-171 87739 836-39 955
Przepływy pieniężne netto, razem28 64333 8756 4027 875
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,432,400,540,56
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,432,400,540,56
Stan na 2020-12-31Stan na 2019-12-31Stan na 2020-12-31Stan na 2019-12-31
Aktywa, razem3 018 4492 479 761654 080582 309
Zobowiązania1 600 0811 184 517346 728278 154
Zobowiązania długoterminowe1 189 190939 429257 690220 601
Zobowiązania krótkoterminowe410 891245 08889 03857 553
Kapitał własny1 418 3681 295 244307 352304 155
Kapitał zakładowy90 88790 88719 69521 342
Liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)31,2128,506,766,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)31,2128,506,766,69

Wybrane pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:

1_pozycje z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy okresu zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku - odpowiednio 1EUR = 4,4742 PLN oraz 1EUR = 4,3018 PLN

2_ pozycje z bilansu - kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku - 1EUR = 4,6148 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 r.: = 4,2585 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
EY_20_List Prezesa do akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa do Akcjonariuszy
Polenergia_S.A._20210330.zipSprawozdanie Skonsolidowane
Polenergia_S.A._20210330.zip.xadesSprawozdanie Skonsolidowane.xades
EY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtmlSprawozdanie Zarządu
EY_20_Grupa_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu.xades
Polenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie z Badania
Polenergia_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie z Badania.xades
EY_20_Grupa POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu
EY_20_Grupa_POLSA_Oswiadczenia RN.xhtmlOświadczenie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Michał MichalskiPrezes Zarządu
2021-03-30Iwona SierżęgaCzłonek Zarządu
2021-03-30Tomasz KietlińskiCzłonek Zarządu
2021-03-30Piotr MaciołekCzłonek Zarządu
2021-03-30Jarosław BogaczCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Agnieszka GrzeszczakDyrektor Działu Księgowości


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk