• Odbierz prezent
POLENERGIA: raport finansowy (2021-03-30 18:23)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-526Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krucza24/26
(ulica)(numer)
022 522 39 00022 522 31 61
(telefon)(fax)
info@polenergia.plwww.polenergia.pl
(e-mail)(www)
5261888932012693488
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 20 23929 0694 5246 757
Zysk z działalności operacyjnej-14 551-10 186-3 252-2 368
Zysk (strata) brutto49 64246 74511 09510 866
Zysk (strata) netto56 10243 54112 53910 122
Całkowity dochód za okres56 10243 54112 53910 122
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 45317 030-1 8893 959
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-102 07413 132-22 8143 053
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 919-1 615-429-375
Przepływy pieniężne netto, razem-112 44628 547-25 1326 636
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,230,960,280,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,230,960,280,22
Stan na 2020-12-31Stan na 2019-12-31Stan na 2020-12-31Stan na 2019-12-31
Aktywa, razem1 205 8471 146 185261 300269 152
Zobowiązania32 06528 5056 9486 694
Zobowiązania długoterminowe7 07215 3971 5323 616
Zobowiązania krótkoterminowe24 99313 1085 4163 078
Kapitał własny1 173 7821 117 680254 352262 459
Kapitał zakładowy90 88790 88719 69521 342
Liczba akcji (w szt.)45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych45 443 54745 443 54745 443 54745 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)25,8324,595,605,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)25,8324,595,605,78

Wybrane pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:

1_pozycje z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy okresu zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku - odpowiednio 1EUR = 4,4742 PLN oraz 1EUR = 4,3018 PLN

2_ pozycje z bilansu - kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku - 1EUR = 4,6148 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 r.: = 4,2585 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtmlSprawozdanie Jednostkowe
EY_20_POLSA_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml.xadesSprawozdanie Jednostkowe.xades
EY_20_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtmlSprawozdanie Zarządu
EY_20_POLSA_Sprawozdanie Zarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu.xades
Polenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie z Badania
Polenergia_SA_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie z Badania.xades
EY_20_POLSA_Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Michał MichalskiPrezes Zarządu
2021-03-30Iwona SierżęgaCzłonek Zarządu
2021-03-30Tomasz KietlińskiCzłonek Zarządu
2021-03-30Piotr MaciołekCzłonek Zarządu
2021-03-30Jarosław BogaczCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Agnieszka Grzeszczak Dyrektor Działu Księgowości


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk