• Odbierz prezent
Podziel się z nami swoją inwestycyjną historią i wygraj cenne nagrody!
fot. freepik.com

Razem z naszym partnerem technologicznym Lenovo mamy dla Was kolejny konkurs. Podziel się z nami swoją inwestycyjną historią i wygraj cenne nagrody! Skorzystaj z pokładów własnych doświadczeń i weź udział w konkursie. Prześlij ją jako tekst, ilustrację, komiks, nagranie wideo lub w jakiejkolwiek innej formie. Liczy się kreatywność.

Dla trzech najlepszych prac mamy wiele atrakcyjnych nagród!

I miejsce:
- Laptop Lenovo ThinkBook 14
- Kurs Psychologii inwestowania
- Pakiet upominków od Lenovo
- Aktualne wydanie magazynu Inwestor
- Książka Al Brooks "Analiza Price Action Odwroty"

II miejsce:
- Pakiet upominków od Lenovo
- Kurs Psychologii inwestowania
- Aktualne wydanie magazynu Inwestor
- Książka "Giełda. Początek" Tomasza Treli

III miejsce:
- Pakiet upominków od Lenovo
- Kurs Psychologii inwestowania
- Aktualne wydanie magazynu Inwestor
- Książka "Zarządzanie wielkością pozycji" Toma Basso

Pracę prześlij na e-mail: support@fxmag.pl, w temacie wpisując "Inwestycyjna historia". Masz czas do 29 listopada 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada 2021 r. na naszym profilu Facebook. Pełny regulamin i zasady konkursu znajdziesz poniżej. Czekamy na Wasze zgłoszenia!


 

Regulamin konkursu FXMAG “Inwestycyjna Historia”

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest FXMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9/710 NIP: 676-252-31-88,

REGON: 3665837073, KRS: 0000664168

2. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 08.09.2021 r. do dnia 29.11.2021 r. do godziny 23:59.

3. Warunki uczestnictwa

a) Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie.

b) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację przez FXMAG pracy w mediach społecznościowych oraz na stronie https://fxmag.pl

c) Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne lub niezgodne z niniejszym Regulaminem, nie będą przez Organizatora brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu. Organizator może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie zgłoszenia. Wszelka korespondencja od Organizatora kierowana będzie na adres e-mail Uczestnika. Uczestnik w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania powinien uzupełnić ewentualne braki i nieprawidłowości wskazane w ww. korespondencji.

d) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, przechowywanie przez FXMAG danych osobowych w celu organizacji i prowadzenia Konkursu, w tym przyznania Nagrody. Więcej o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe i na temat twoich praw znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://www.fxmag.pl/regulamin

e) Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

f) Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia do Konkursu tylko jeden raz.

4. Zadanie konkursowe

4.1. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie swojej inwestycyjnej historii w kreatywny, nieszablonowy sposób. Technika jest dowolna. Pracę należy przesłać w załączniku do wiadomości, którą należy przesłać na adres e-mail: support@fxmag.pl, w temacie wpisując "Inwestycyjna historia".

a) W przypadku zgłoszenia konkursowego w formie filmu:

- plik z filmem musi być zapisany w rozszerzeniu ( .mp4)

- korzystając z serwisu, który przechowuje pliki np. WeTransfer.com wygeneruj link, po otwarciu którego możliwe będzie pobranie filmu. Link prześlij na adres support@fxmag.pl w temacie wiadomości wpisując "Historia Inwestora."

b) prace muszą być wolne od przedstawień konkurencyjnych produktów do tych oferowanych przez Lenovo.

c) Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (w szczególności prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

4.2 Prace można wysyłać również bezpośrednio do redakcji drogą pocztową na adres: FxMag Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 9/710, 30-418 Kraków.

5. Nagrody

I miejsce:

- Laptop Lenovo Thinkbook 14

- Kurs Psychologii inwestowania

- Pakiet upominków od Lenovo

- Aktualne wydanie magazynu Inwestor

- Książka Al Brooks "Analiza Price Action Odwroty"

II miejsce:

- Pakiet upominków od Lenovo

- Kurs Psychologii inwestowania

- Aktualne wydanie magazynu Inwestor

- Książka "Giełda. Początek" Tomasza Treli

III miejsce:

- Pakiet upominków od Lenovo

- Kurs Psychologii inwestowania

- Aktualne wydanie magazynu Inwestor

- Książka "Zarządzanie wielkością pozycji" Toma Basso

6. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników

- Spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe i spełnią wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa w składzie redakcji FXMAG wybierze 3 zwycięzców konkursu, biorąc pod uwagę kreatywność, poziom wykonania pracy i przyzna według kryteriów oceny miejsca. Przy wyborze najciekawszych prac Komisja Konkursowa będzie się kierować własnym uznaniem.

- Wyniki zostaną ogłoszone dnia 30.11.2021, na profilu Facebook FXMAG https://www.facebook.com/fxmag24

- Jeżeli po wyborze zwycięzców, któryś z uczestników nie podejmie kontaktu z organizatorem w przeciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od daty ogłoszenia wyników, jego nagroda przepada, a komisja wybierze kolejnego, którego praca uzyskała najwyższą ocenę.

7. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej na adres e-mail na adres: support@fxmag.pl do 14 dni od zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zawierać wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego osoby składającej reklamację, oraz uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

- Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, a zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8. Postanowienia końcowe

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

- Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej FXMAG, w artykule o konkursie. W uzasadnionych okolicznościach oraz z ważnych przyczyn, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Informacja o wszelkich zmianach w treści Regulaminu publikowana będzie na stronie internetowej Organizatora, w artykule o konkursie.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk