• Odbierz prezent
PMPG POLSKIE MEDIA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta. Obniżenie kapitału zakładowego Emitenta. (2021-02-18 19:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia:2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta. Obniżenie kapitału zakładowego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta dokonanych przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami podjętymi w dniu 15 września 2020 roku. O podjęciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta przedmiotowych uchwał, Emitent informował raportem bieżącym nr 82/2020 z dnia 15 września 2020 roku.

Na skutek rejestracji zmian statutu Emitenta obniżeniu uległ kapitał zakładowy Emitenta z kwoty 72.752.214,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych) do kwoty 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych), przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1 zł (jeden złoty) z kwoty 7,00 zł (siedem złotych) każda do kwoty 6,00 zł (sześć złotych) każda. Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:
1) 2.150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,
2) 995 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,
3) 268.890 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,
4) 49.935 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,
5) 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,
6) 8.505.000 (osiem milionów pięćset pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda,
7) 1.224.732 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda.

Łącznie kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych) dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwie) akcje, z których przysługuje 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 12 z dnia 15 września 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki, pokrycia strat Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy przedmiotowej uchwały zmieniono § 7 ust. 1 Statutu Emitenta, który przed zmianą brzmiał następująco:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.752.214,00 (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 7 (siedem) złotych każda, w tym:
1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,
2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”

Po zmianie § 7 ust. 1 Statutu brzmi następująco:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.370.512,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 6 (sześć) złotych każda, w tym:
1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,
2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
RB_35_2021_Statut_Jednolity_PMPG.pdfStatut jednolity spółki PMPG Polskie Media S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie212
(ulica)(numer)
022 347 50 00022 347 50 01
(telefon)(fax)
pmpg@point-group.plwww.point-group.pl
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Ilona WeissPrezes Zarządu
2021-02-18Jolanta KlocWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk