• Odbierz prezent
PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A. (2021-03-12 14:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do ogłoszonego przez Emitenta zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta („Zaproszenie”) opublikowanego raportem bieżącym nr 44/2021 z dnia 3 marca 2021 roku informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku w wyniku rozliczenia Zaproszenia nabył 400 000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 6 zł każda.
Nabyte akcje stanowią 3,85% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 3,85% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 2,5 zł.

Emitent informuje, że w odpowiedzi na Zaproszenie wpłynęła 1 (jedna) oferta sprzedaży akcji w liczbie 400 000 sztuk („Oferta”) za kwotę 1 000 000 zł. Podmiotem, który złożył Ofertę jest spółka Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii („Akcjonariusz”). Akcjonariusz przeniósł na Emitenta własność akcji w zamian za wygaszenie zobowiązania Akcjonariusza wobec Emitenta w kwocie 1 000 000 zł, które wynika z tytułu nabycia przez Akcjonariusza od Emitenta wierzytelności z obligacji wyemitowanych przez spółkę Becolour Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Emitent informuje ponadto, że w związku z rozliczeniem nabycia akcji własnych od Akcjonariusza poprzez wygaszenie zobowiązania Akcjonariusza w sposób opisany powyżej, w księgach Emitenta w całości odwrócony zostanie odpis aktualizujący wierzytelność Emitenta na kwotę 1 000 000,00 zł, co wpłynie na zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł jednostkowego i skonsolidowanego wyniku Emitenta za rok 2021.

W wyniku nabycia akcji Emitent posiada łącznie 767 309 akcji własnych o wartości nominalnej 6,00 zł każda, które stanowią 7,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 7,39% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje własne zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Program Skupu Akcji jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałami nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku oraz nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Akcje własne nabyte w ramach Programu Skupu Akcji mogą zostać:
a) przydzielone lub zaoferowane do nabycia pracownikom lub członkom organów zarządczych lub nadzorczych Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, lub
b) odsprzedane.

Emitent nabył dotychczas w ramach Programu Skupu Akcji 761 564 akcje własne z maksymalnej liczby akcji możliwej do nabycia w Programie Skupu Akcji wynoszącej 2 068 062. Emitent przeznaczył dotychczas na nabycie akcji w ramach Programu Skupu Akcji kwotę 1 799 558,26 zł z maksymalnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na Program Skupu Akcji wynoszącej 2 000 000 zł.

Program Skupu Akcji trwa do dnia 3 listopada 2021 roku albo do chwili wyczerpania maksymalnej liczby akcji lub maksymalnej kwoty pieniężnej przewidzianych w Programie Skupu Akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie212
(ulica)(numer)
022 347 50 00022 347 50 01
(telefon)(fax)
pmpg@point-group.plwww.point-group.pl
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Ilona WeissPrezes Zarządu
2021-03-12Jolanta KlocWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk