• Odbierz prezent
PLAZA CENTERS N.V.: UPDATE REGARDING G.C HEVRON CAPITAL LTD PROPOSAL (2021-08-01 11:32)
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY

UNI - EN REPORT No28/2021
Date of issue:2021-08-01
Short name of the issuer
PLAZA CENTERS N.V.
Subject
UPDATE REGARDING G.C HEVRON CAPITAL LTD PROPOSAL
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Contents of the report:
Plaza Centers N.V. ("Plaza" or the "Company") announces today, further to its previous announcements dated July 9, 2021, July 12, 2021 and July 14, 2021, regarding G.C Hevron Capital Ltd's proposal ("Hevron Capital" and "Hevron Capital's Proposal", respectively), its announcement dated July 27, 2021, regarding L.I.A Pure Capital Ltd's proposal ("L.I.A's Proposal) and its announcement dated July 30, 2021, regarding Zero One Capitl Ltd's proposal ("Zero One's Proposal"); that the Company received a revised proposal from Hevron Capital ("Hevron Capital Revised Proposal").

Hevron Capital Revised Proposal is attached as an appendix to this announcement.

It shall be clarified that the Company has summoned a bondholders meeting, on August 1, 2021 at 13:30, in order to discuss the proposals and receive the Company's bondholders position regarding these proposals.


Ends
For further details, please contact:

Plaza

Ran Yaacovs, CFO 972-546-303-006

Notes to Editors

Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) is listed on the Main Board of the London Stock Exchange, and, on the Warsaw Stock Exchange (LSE: "PLAZ", WSE: "PLZ/PLAZACNTR") and, on the Tel Aviv Stock Exchange("PLAZ").
.

הצעה מתוקנת לחברת פלאזה סנטרס אן.וי )להלן: "החברה"(
רקע כללי
ג'י.סי. חברון קפיטל בע"מ )להלן: "חברון קפיטל"( הינה חברה בשליטת מר יניב חברון, המתמחה, בין היתר, באיתור
והשקעה בחברות פרטיות והשבחתן )בדומה ל Funds PE ( כמו גם איתור, רכישה והשבחה של שלדים בורסאיים.
יניב חברון בעל רקע עשיר ומגוון בתפקידים בכירים בשוק הפיננסי, ביניהם הכלכלן והאסטרטג הראשי של בית ההשקעות
אקסלנס, תפקיד אשר במסגרתו ניהל, בין היתר, את מחלקת המחקר של בית ההשקעות. במקביל, מר חברון שימש כמרצה
בכנסים רבים ובאקדמיה, במסגרת זו היה חלק מסגל המרצים הבכיר של בית הספר לכלכלה במכללה למנהל. בשנים
האחרונות מר חברון עוסק באיתור והשבחה של חברות צמיחה במגוון תחומים ובשלבים שונים.
תמצית ההצעה
הצעתנו זו נועדה לשמש כמצע לדיון לעניין הבראת החברה. ההצעה המובאת להלן נועדה מחד לשמר את הנכסים הקיימים
בחברה לטובת המשך פירעון התחייבויותיה לבעלי האג"ח, ומנגד, לאפשר הזרמה של פעילות חדשה לשם השאת רווחי
כלל בעלי הזכויות החברה.
ההצעה להלן:
שימור נכסי בעלי האג"ח
נכסי החברה יועברו לידי נאמן ו/או ישועבדו לטובת מחזיקי האג"ח, זאת במטרה לייצר מנגנון על פיו מחזיקי האג"ח ייהנו
באופן בלעדי מכל תזרים צפוי מהנכסים הקיימים.
פירוט נכסי החברה )כפי שעולה מדיווחי החברה(
1. אחזקה של 50% )דה פקטו( בחברה קפריסאית, שהינה הבעלים של חברה הודית המחזיקה ב- 90% מזכויות
בקרקע בבבנגלור , הודו. )ראו ביאור (1) b 6 בדוחות הכספים השנתיים(.
2. 20.75% מההכנסות לאחר החזר עלויות בגין תביעה בסך של כ- 60 מיליון ש"ח שהוגשה כנגד נושאי משרה וצדדים
שלישים . )ראו ביאור ( b 16 בדוחות הכספים השנתיים(.
3. זכות בגין חוב לחברה צ'כית שבבעלות החברה. החברה מנהלת כיום הליך משפטי למימוש החוב ובמקביל בוחנת
אפשרות לבצע עסקה מול החייב .
4. יתרת המזומנים בחברה בסך של כ- 5 מיליון האירו.
5. אחזקות בחברות פרויקט הונגריות, פיניות וסרביות שהחברה פועלות לפירוקן ו/או מכירתן בסכומים לא
מהותיים .
הנכס ברומניה " RadioRadio CasaCasa "
לנוכח מורכבותו של הנכס ברומניה " RadioRadio CasaCasa " )להלן:"הנכס"(, אשר חתום בהסכם PPP יינתנו מספר חלופות, להלן:
1. הנכס יעבור לנאמן ו/או ישועבד לטובת מחזיקי האג"ח עם יתר נכסי החברה.
2. יוותר הנכס בחברה עד גמר המחלוקת, ובסופו ככל ויתקבלו תקבולים, יחולקו 90% לבעלי אג"ח ו - 10% לחברון
קפיטל ו/או מי מטעמה.
3. יוותר הנכס בחברה עד גמר המחלוקת, ובסופו ככל ויתקבלו תקבולים, הם יועברו למחזיקי אג"ח, בניכוי
ההוצאות הישירות שנצברו בחברה בגין החזקת הכס.
4. חלופה אחרת שתתקבל בהסכמת הצדדים.
מחזיקי האג"ח יתחייבו לשלם את כל ההוצאות בנוגע לנכסי החברה לרבות הנכס ברומניה ולתת שיפוי/כיסוי מלא
לכל נזק במידה ויגרם לחברון קפיטל ו/או לחברה .
לחילופין, מחזיקי האג"ח יותירו סכום כסף שיסוכם מראש בין הצדדים )כרית ביטחון( , כחלק מהתקבולים שיתקבלו
ממכירת הנכסים של החברה ו/או ע"י הזרמת הון, לצורך כיסוי /שיפוי כל נזק שיגרם לחברון קפיטל ו/או לחברה.
הקצאת מניות לטובת הח"מ וקבלת אופציות Put
בהסדר, החברה תקצה לחברון קפיטל ו/או למי מטעמה 74.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא ו
– 25.1% מהון המניות של החברה יחולקו בין בעלי המניות למחזיקי האג"ח ביחס של : 12.5% לבעלי המניות ו – 12.6%
למחזיקי האג"ח.
למען הסר ספק, יובהר כי כל חלוקה אחרת בין בעלי מניות לנושי החברה מקובלת על חברון קפיטל ובלבד ששיעור
אחזקות הציבור עם השלמת ההסדר לא יפחת מ – 10% ושיעור המניות של חברון קפיטל לא יפחת מ- 74.99% .
מיד לאחר ההקצאה בפועל, חברון קפיטל ו/או מי מטעמה, תשלם לקופת ההסדר סכום נוסף של 2,000,000 ₪ לצורך
פירעון חובות החברה כלפי נושיה.
בנוסף, במועד השלמת העסקה, תעמיד חברון קפיטל, סך של 250,000 ₪ לטובת מימון פעילותה השוטפת של החברה.
תינתן אופציות Put ע"י הח"מ , חברון קפיטל, בסכום כולל של 8.032 מיליון ₪.
האופציה תתחלק בין בעלי המניות למחזיקי האג"ח, ע"פ חלוקת המניות שתוחלט בין בעלי המניות לבעלי האג"ח, לרכישת
כלל מניותיהם וזאת, בתום תקופה של 12 חודשים מיום אישור ההסדר והקצאת המניות לחברון קפיטל ולמשך חודש
ימים בסוף התקופה.
מיזוג פעילות בשווי מזערי של 100 מיליון ש"ח
בתמורה לאמור לעיל, הח"מ תפעל לשם מיזוג פעילות לחברה באופן ששווי החברה הממוזגת לא יפחת מ- 100 מיליון ש"ח
לאחר המיזוג.
חברון קפיטל תפעל למזג פעילות מתחום ה״ Food weN ״ )מדובר בזווית שונה לפתרון בעיית התזונה העולמית( - שימוש
בטכנולוגית )ליופיליזציה( המאפשרת הזנה טבעית לגוף בהתמוססות בתחומים הבאים:
 תזונה: תוספי תזונה, ויטמינים, חומצות אמינו, חלבון וכו', המופקים ע״י טכנולוגית גידול ייחודית עבור החברה.
 האסתטיקה: קולגן וחומצה היאלורונית.
 הספורט והבריאות: סיבים תזונתיים להרזיה וקופאין לספורט.
 ועוד..
טכנולוגיה חדשנית מעולם הרפואה השומרת עד %98 אחוז מהערכים התזונתיים ללא הקפאה, בטמפרטורת החדר לאחר
התהליך. שווקים אלה עומדים על מעל 100 מיליארד דולר ובקצב צמיחה דו ספרתי.
למען הסר ספק קבוצת חברון מושקעת ומקדמת פעילויות בתחום ה- FoodFood NewNew ומטרת ההצעה היא מיזוג של פעילות
קיימת של הקבוצה ולא לצורך "מסחר בשלדים" או רווח פיננסי מהיר.
ההצעה שלעיל, כפופה לאישור הסדר זה ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות בית המשפט בישראל, לצורך הכנסת פעילות
חדשה ו - Shop No לתקופה של 03 יום אשר במהלכה תבוצע בדיקת נאותות ע"י הח"מ ויועציו, כמקובל בעסקאות מסוג
זה.
כמו כן, במועד חתימת ההסכם המפורט תעמיד חברון קפיטל, לצורך הבטח התחייבויותיה ע"פ ההסכם המפורט ערבות
אישית של מר יניב חברון להתחייבויות חברון קפיטל.
ג'י.סי. חברון קפיטל בע"מ
ProposalProposal for PlazaPlaza CentersCenters NV (hereinafter:(hereinafter: "The"The Company")Company")
Global
Global BackgroundBackground
G.C. HevronHevron CapitalCapital Ltd.Ltd. (hereinafter:(hereinafter: HevronHevron Capital)Capital) is a companycompany controlledcontrolled by Mr. Yaniv Hevron,Hevron, who specializes,specializes, interinter aliaalia, in locatinglocating andand investinginvesting in privateprivate companiescompanies that wantwant to becomebecome public companiescompanies (similar(similar to PE Funds). HevronHevron CapitalCapital is engagedengaged in locating,locating, purchasingpurchasing andand constructingconstructing mergersmergers of publicpublic companiescompanies thatthat areare lookinglooking forfor newnew activities.activities.
Yaniv
Yaniv HevronHevron hashas richrich andand diversediverse experienceexperience servingserving in seniorsenior positionspositions in the financialfinancial marketsmarkets industry,industry, including servingserving as thethe chiefchief economisteconomist andand strategiststrategist of ExcellenceExcellence InvestmentInvestment House,House, a role that included,included, interinter aliaalia, servingserving as thethe investmentinvestment house'shouse's researchresearch department.department. At the samesame time,time, Mr. HevronHevron waswas as a lecturerlecturer in many conferencesconferences andand in academia,academia, in whichwhich capacitycapacity he waswas partpart of the seniorsenior staffstaff of the SchoolSchool of EconomicsEconomics at thethe ColleCollege of Management.Management. In recentrecent yearsyears YanivYaniv hashas beenbeen engagedengaged in identifying andand improvingimproving growthgrowth companiescompanies in a varietyvariety of fieldsfields andand at variousvarious stages.stages.
Summary
Summary of the proposalproposal
This proposalproposal is intendedintended to serveserve as a platformplatform forfor discussiondiscussion regardingregarding the recrecoveryovery of the PlazaPlaza CenterCenter publicpublic platform.platform. TheThe proposalproposal presentedpresented belowbelow is intendedintended on thethe oneone handhand to preservepreserve thethe company'scompany's existingexisting assetsassets in orderorder to continuecontinue repayingrepaying its obligationsobligations to thethe bondholders,bondholders, andand on the other hand,hand, to enableenable the flow of newnew activityactivity to the publicpublic companycompany platformplatform in orderorder to maximizemaximize profitsprofits of all thethe company'scompany's sharesshares holders.holders. (Owners(Owners of the public companycompany platform)platform)
The
The offeroffer below:below:
Preservation
Preservation of bondholders'bondholders' assets:assets:
The
The company'scompany's assetsassets willwill be transferredtransferred to a trusteetrustee and/orand/or willwill be managedmanaged exclusivelyexclusively forfor the benefitbenefit of the bondholders,bondholders, in orderorder to createcreate a mechanismmechanism accordingaccording to whichwhich the bondholdersbondholders will exclusivelyexclusively benefitbenefit from anyany expectedexpected income fromfrom the existingexisting assets.assets.
Details
Details of company'scompany's currentcurrent assetsassets (according(according to the companycompany’s publicpublic reports)reports)
1. A 50%50% (de facto)facto) holdingholding in a CypriotCypriot company,company, whichwhich owns an IndianIndian companycompany that holds 90% of land rightsrights in Bangalore,Bangalore, India.India. (See(See annotationannotation 6 b (1) in annualannual financialfinancial statements).statements).
2. 20.75%20.75% of the revenuesrevenues afterafter reimbursementreimbursement of costscosts for a claimclaim totalingtotaling aboutabout NISNIS 60 millionmillion filedfiled againstagainst officersofficers andand thirdthird parties.parties. (See(See annotationannotation 16 b (5) in annualannual financialfinancial statements).statements).
3. RightRight to debtdebt to a CzechCzech companycompany ownedowned by the company.company.
4. The compcompany'sany's cashcash balancebalance of approximatelyapproximately 5 millionmillion euros.euros.
5. Holdings in Hungarian,Hungarian, FinnicFinnic andand SerbianSerbian projectproject companiescompanies that the companycompany is workingworking to sellsell them.
The
The propertyproperty in RomaniaRomania "CasaRadio"CasaRadio "
In view of the complexitycomplexity of the propertyproperty in Romania,Romania, CasaRadioCasaRadio (hereinafter:(hereinafter: "The"The Property"),Property"), whichwhich is signed in the PPP Agreement,Agreement, a number of alternativesalternatives will be provided,provided, as follows:
1. The propertyproperty willwill be transferredtransferred to the trusteetrustee and/orand/or will be honoredhonored forfor the benefitbenefitof the bondholdersbondholders with thethe restrest of thethe company'scompany's assets.assets.
2. The propertyproperty willwill remainremain in the companycompany untiluntil thethe endend of the dispute,dispute, andand in the end,end,anyany income received,received, 90% will be distributeddistributed to the holdersholders of bonds andand 10% to HevronHevron CapitalCapital and/orand/or anyoneanyone actingacting on its behalf.behalf.
3. AnotherAnother alternativealternative thatthat will be obtainedobtained with the consentconsent of the parties.parties.
The bondholdersbondholders will undertakeundertake to paypay allall expensesexpenses regardingregarding the company'scompany's assets,assets, including the propertyproperty in Romania,Romania, andand to provide full indemnity/coverageindemnity/coverage for anyany damagedamage if it causescauses HebronHebron CapitalCapital and/orand/or thethe Company.Company.
Alternatively,
Alternatively, bondholdersbondholders willwill leaveleave a sum of moneymoney thatthat willwill be agreedagreed in advanceadvance betweenbetween the partiesparties (security(security cushion),cushion), as partpart of the proceedsproceeds receivedreceived fromfrom the salesale of the company'scompany's assetsassets and/orand/or by capitalcapital injection,injection, for the purposepurpose of covering/indemnitycovering/indemnity anyany damagedamage causedcaused to HevronHevron CapitalCapital and/orand/or thethe Company.Company.
Allocation
Allocation of sharesshares in favorfavor of HevronHevron Capital,Capital, Shareholders,Shareholders, BondholdersBondholders andand PutPut Option.Option.
The CompanyCompany will allocateallocate to HevronHevron CapitalCapital and/orand/or anyoneanyone actingacting on its behalfbehalf 74.99%74.99% of the Co mpany'smpany's issuedissued shareshares capitalcapital in full dilutiondilution andand 25.1%25.1% of the Company'sCompany's shareshare capitalcapital will be divideddivided betweenbetween shareholdersshareholders andand bondholdersbondholders withwith a ratioratio of: 12.5%12.5% to shareholdersshareholders andand 12.6%12.6% to the bondhold ers.ers. ForFor the avoidanceavoidance of doubt,doubt, it shouldshould be clarifiedclarified that anyany other divisionivision betweenbetween shareholdersshareholders andand the company'scompany's shareholdersshareholders is acceptableacceptable to HebronHebron CapitalCapital providedprovided that thethe shareholdingshareholding raterate of the publicpublic upon completioncompletion of the arrangementarrangement willwill not be less than 10% andand the sharesshares raterate of HebronHebron CapitalCapital will not be les s than 74.99%.74.99%.
Immediately
Immediately afterafter the actualactual allocation,allocation, HebronHebron CapitalCapital and/orand/or anyoneanyone actingacting on its behalfbehalf will paypay an additionaladditional NISNIS 2,000,0002,000,000 to repayrepay the company'scompany's debtsdebts to its creditors.creditors.
In addition,addition, at the time of completioncompletion of the transaction,transaction, HebrHebron CapitalCapital will provide a totaltotal of NISNIS 250,000250,000 to financefinance the company'scompany's ongoing operations.operations.
Put
Put optionsoptions will be givengiven by HebronHebron Capital,Capital, for a totaltotal of NISNIS 8.0328.032 million.million. The optionoption will be divideddivided betweenbetween shareholdersshareholders andand bondholders,bondholders, so thatthat shareholdershareholders willwill receivereceive NISNIS 4 million,million, andand bondholdersbondholders will receivereceive NISNIS 4.0324.032 millionmillion to purchasepurchase allall their shares,shares, at the endend of a 12 -monthmonth periodperiod fromfrom the datedate of approvalapproval of the arrangementarrangement andand allocationallocation of the sharesshares to HebronHebron CapitalCapital during one monthmonth at the end of the periodperiod
MinimumMinimum activityactivity mergermerger of NIS 100 millionmillion
In exchangeexchange for the aforementioned,aforementioned, HevronHevron CapitalCapital will act to mergemerge operationsoperations intointo the CompanyCompany in suchsuch a wayway that the valuevalue of the mergedmerged companycompany will not be less thanthan NISNIS 100 millionmillion afterafter the merger.merger.
The targettarget company/activitycompany/activity is in the fieldfield of "N ew Food"Food" (this(this is a newnew andand differentdifferent approachapproach for global food productionproduction issue.)issue.) – The productsproducts areare producedproduced using advancedadvanced lyophilizationlyophilization technologytechnology (patent(patent pending)pending) that enablesenables naturalnatural nourishmentnourishment to the bo dy in the following areas:areas: nutrition:nutrition: nutritionalnutritional supplements,supplements, vitamins, aminoamino acids,acids, proteinprotein, etc.etc. producedproduced by unique technologytechnology for the company.company.
Aesthetics:
Aesthetics: collagencollagen andand aleuronicaleuronic acid.acid.
Sports
Sports andand healthhealth dietarydietary fiberfibers for slimmingslimming andand caffeinecaffeine for sports.sports.
And more .
All with innovative technologytechnology fromfrom the worldworld of medicinemedicine that keeps up to 98 % percentpercent of nutritionalnutritional valuesvalues without freezingfreezing andand at room temperaturetemperature afterafter the process.process.
These
These marketsmarkets areare overover $100$100 billionbillion at a doub le -digitdigit growthgrowth rate.rate.
For
For the avoidanceavoidance of doubtdoubt HebronHebron CapitalCapital is actingacting to mergemerge specificspecific activityactivity in whichwhich it hashas invested.invested. HebronHebron CapitalCapital is not a skeletonskeleton trader.trader. TheThe purposepurpose of thethe proposalproposal is a mergermerger of existinexisting activityactivity of the companycompany andand not a quick financialfinancial gain.gain.
The aboveabove proposalproposal is subjectsubject to approvalapproval of this arrangementarrangement by allall relevantrelevant parties,parties, including the IsraeliIsraeli court,court, for thethe purposepurpose of introducingintroducing newnew activityactivity andand no shop for a periodperiod of 30 daysdays during whichwhich due diligencediligence will be carriedcarried out by HevronHevron CapitalCapital andand its advisors,advisors, as is customarycustomary in suchsuch transactions.transactions. In addition,addition, at the time of the signingsigning of the detaileddetailed agreement,agreement, HebronHebron CapitalCapital will provide,provide, in orderorder to ensureensure its obligationsobligations in accordanceaccordance with the detaileddetailed agreemeagreement, a personalpersonal guaranteeguarantee of Mr. YanivYaniv HebronHebron.
G.C. HebronHebron CapitalCapital Ltd.Ltd.
Annexes
FileDescription
Plaza_Pr_revised_proposal_1_8_2021_isa.pdf
(fullname of the issuer)
(short name of the issuer)(sector according to clasification
of the WSE in Warsow)
(post code)(city)
(street)(number)
(phone number)(fax)
(e-mail)(web site)
(NIP)(REGON)

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
DateNamePosition / FunctionSignature
2021-08-01Ran YaacovsCFO

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk