• Odbierz prezent
PLAYWAY S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 30 marca 2021 r. oraz informacja o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu porządku obrad w trakcie obrad Zgromadzenia (2021-03-30 15:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 30 marca 2021 r. oraz informacja o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu porządku obrad w trakcie obrad Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 30 marca 2021 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Spółka informuje, że:
1) wobec faktu, iż głosy na NWZ liczone były przy użyciu systemu komputerowego, NWZ podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji z tej komisji;
2) podczas posiedzenia NWZ został zgłoszony przez akcjonariusza ACRX Investments Limited projekt uchwały nr 5 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu, wobec czego odstąpiono od głosowania nad pozostałymi projektami uchwał w punkcie 7 porządku obrad w treści przekazanej do publicznej wiadomości w załączniku nr 2 do raportu bieżącego Spółki nr 5/2021 z dnia 3 marca 2021 roku;
3) NZW nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad,
4) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie NZW zostały podjęte;
5) do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
PLW RB 9_2021 uchwały podjęte NZW załącznik.pdfTreść uchwał podjętych na NWZ PlayWay S.A. w dn. 30.03.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76 paw. 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk