Advertisement
  • Odbierz prezent
PLATIGE IMAGE S.A.: Dojście do skutku emisji akcji serii G Spółki (2021-04-16 15:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Dojście do skutku emisji akcji serii G Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku w zakresie uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. („Spółka”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje o dojściu w dniu dzisiejszym emisji akcji serii G Spółki do skutku, w związku z zawarciem umów objęcia wszystkich 240 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i wniesieniem w całości wymaganych wkładów pieniężnych na pokrycie ww. akcji serii G. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 25,00 zł za jedną akcję.
Środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii G Spółki zostaną przeznaczone na realizację opublikowanej w dniu 20 stycznia 2021 strategii rozwoju Platige Image SA na lata 2021-2025, w szczególności w obszarze gier komputerowych (Game Development).
Spółka przypomina, iż emisja akcji serii G nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 K.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty. Akcje serii G zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE wybranym przez Zarząd Spółki. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Karol ŻbikowskiPrezes ZarząduKarol Żbikowski
2021-04-16Artur MałekCzłonek ZarząduArtur Małek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk