Advertisement
  • Odbierz prezent
PLASTBOX: raport finansowy (2021-04-19 19:07)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-19
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOXChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Witolda Lutosławskiego17 a
(ulica)(numer)
059 840 08 80059 842 05 28
(telefon)(fax)
sekretariat@plast-box.comwww.plast-box.com
(e-mail)(www)
8390023940770703308
(NIP)(REGON)
259400XA4DG2MSRVNL210000139210
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży205 779,00213 109,0045 992,0049 539,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 951,0011 926,005 353,002 772,00
Zysk (strata) brutto19 166,0011 105,004 284,002 581,00
Zysk (strata) netto15 353,008 816,003 431,002 049,00
Całkowity dochód za okres11 151,0012 140,002 492,002 822,00
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej26 065,0019 224,005 826,004 469,00
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-9 382,00-7 126,00-2 097,00-1 657,00
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-19 045,00-11 331,00-4 257,00-2 634,00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 362,00767,00-528,00178,00
Aktywa razem215 690,00208 467,0046 739,0048 953,00
Zobowiązania długoterminowe52 149,0044 720,0011 300,0010 501,00
Zobowiązania krótkoterminowe69 450,0076 504,0015 049,0017 965,00
Kpitał własny94 091,0087 243,0020 389,0020 487,00
Kapitał zakładowy41 941,0041 941,009 088,009 849,00
Liczba akcji w tys. szt.41 941,0041 941,0041 941,0041 941,00
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej0,370,210,080,05
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,242,080,490,42
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML
PTS_Plast_Box_31122020_SSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xades
oswiadczenie_rzetelnosc.xhtml
plx_2020-12-31.zip
plx_2020-12-31.zip.xades
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PTS_Plast_Box_S.A..xhtml.xades
Informacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtml
Plast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtml
wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_2020.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk