• Odbierz prezent
PLASTBOX: raport finansowy (2021-04-19 18:57)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-19
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOXChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Witolda Lutosławskiego17 a
(ulica)(numer)
059 840 08 80059 842 05 28
(telefon)(fax)
sekretariat@plast-box.comwww.plast-box.com
(e-mail)(www)
8390023940770703308
(NIP)(REGON)
259400XA4DG2MSRVNL210000139210
(LEI) (KRS)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody ze sprzedaży147 189,00153 179,0032 897,0035 608,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 800,007 937,002 861,001 845,00

Zysk (strata) brutto10 396,007 507,002 324,001 745,00

Zysk (strata) netto8 350,006 561,001 866,001 525,00

Całkowity dochód za okres8 350,006 561,001 866,001 525,00

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej17 241,0015 232,003 853,003 541,00

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-3 124,00-3 762,00-698,00-875,00

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-17 389,00-9 132,00-3 887,00-2 123,00

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 272,002 338,00-731,00543,00

Aktywa razem204 327,00208 276,0044 276,0048 908,00

Zobowiązania długoterminowe50 496,0051 677,0010 942,0012 135,00

Zobowiązania krótkoterminowe55 056,0062 399,0011 930,0014 653,00

Kapitał własny98 775,0094 200,0021 404,0022 120,00

Kapitał zakładowy41 941,0041 941,009 088,009 849,00

Liczba akcji w tys. szt.41 941,0041 941,0041 941,0041 941,00

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR)0,200,160,040,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,362,250,510,53


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML
PTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xades
oswiadczenie_rzetelnosc.xhtml
Sprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtml
Sprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtml.xades
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtml.xades
Informacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtml
Plast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtml
wybrane_dane_finansowe_jednostkowe_2020.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk