• Odbierz prezent
PL GROUP S.A.: Otrzymanie oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki umownej (2021-02-15 18:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Otrzymanie oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki umownej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 oraz raportu bieżącego ESPI nr 1/2021, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym oświadczenia wierzyciela hipotecznego - banku o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki umownej (dalej: „Oświadczenie”) z tytułu umowy gwarancji stanowiącej zabezpieczenie umowy najmu powierzchni wystawienniczej i biurowej w budynku Elektrownia Powiśle, zawartej w dniu 29 marca 2019 r., o czym Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 13/2019 (dalej: „Umowa najmu”).
W nawiązaniu do przekazanej przez Emitenta informacji w raporcie ESPI nr 8/2020, w którym Emitent wskazał, że podejmie czynności zmierzające do zmiany przedmiotu zabezpieczenia Umowy najmu, na inny wymagany przez bank lub wynajmującego, Zarząd Emitenta wskazuje, że Oświadczenie zostało wydane przez bank po spłacie gwarancji stanowiącej zabezpieczenie Umowy najmu. Celem spłaty gwarancji Emitent zaciągnął pożyczkę pieniężną w kwocie 1.044.000 zł, której znaczna część została przeznaczona przez Emitenta na spłatę gwarancji. Umowa pożyczki została zabezpieczona poprzez ustanowienie przez Prezesa Zarządu Emitenta hipoteki umownej na wskazanych w umowie nieruchomościach, w tym należącej do Prezesa Zarządu Emitenta nieruchomości oraz na nieruchomości innej osoby fizycznej; złożenie przez Prezesa Zarządu Emitenta oświadczenia o poręczeniu pożyczki do kwoty 1.774.800,00 zł wraz z oświadczeniem o poddaniu się przez niego egzekucji co do zwrotu kwoty pożyczki; przedłożeniu polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości wraz ze wskazaną cesją na rzecz pożyczkodawcy; zawarciu polisy ubezpieczeniowej na życie Prezesa Zarządu Emitenta wraz z cesją na rzecz pożyczkodawcy. Zawarta umowa pożyczki jest umową odpłatną i zgodnie z jej treścią powinna zostać spłacona przez Emitenta w terminie do 8 sierpnia 2021 r. w 6 ratach. W umowie pożyczki przewidziano, że w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, pożyczka od dnia zaistnienia tego zdarzenia do dnia całkowitej spłaty pożyczki oraz wszelkich należności ubocznych podlegać będzie oprocentowaniu odsetkami maksymalnymi w rozumieniu art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego obowiązującymi w dniu płatności. Po spełnieniu warunków szczegółowo określonych w umowie pożyczki, termin spłaty całości pożyczki może zostać przedłużony na okres kolejnych 3 miesięcy, na warunkach wskazanych w umowie pożyczki, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Sebastian AlbinPrezes ZarząduSebastian Albin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk