• Odbierz prezent
PKP CARGO S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:05)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.Transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@pkpcargo.com www.pkpcargo.com
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Grupa Kapitałowa PKP CARGO2022-01-012021-01-012022-01-012021-01-01
Przychody z działalności operacyjnej1 180,71 010,9254,1221,1
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej-31,5-71-6,8-15,5
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem-55,5-85,2-11,9-18,6
Zysk / (strata) netto -47,6-71,3-10,2-15,6
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej-31,5-62,6-6,8-13,7
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję-1,06-1,59-0,23-0,35
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję-1,06-1,59-0,23-0,35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37,657,88,112,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-230,7-161,8-49,6-35,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej49,1-78,510,5-17,2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-144-182,5-31-39,9
2022-03-312021-12-312022-03-312021-12-31
Aktywa trwałe6 492,26 458,71 395,401 404,3
Aktywa obrotowe1 061,11 139,0228,1247,6
Aktywa trwałe zaklasyfikowane5,215,71,13,4
jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitał zakładowy2 239,302 239,30481,3486,9
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 009,13 040,6646,7661,1
Zobowiązania długoterminowe2 725,82 833,8585,9616,1
Zobowiązania krótkoterminowe1 823,61 739,0392378,1
PKP CARGO S.A.2022-01-012021-01-012022-01-012021-01-01
2022-03-312021-03-312022-03-312021-03-31
Przychody z działalności operacyjnej882,7731,9189,9160,1
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej-33,2-77,3-7,1-16,9
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem-55-89,7-11,8-19,6
Zysk / (strata) netto -46,2-74-9,9-16,2
Całkowite dochody-51,4-77,1-11,1-16,9
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję-1,03-1,65-0,22-0,36
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję -1,03-1,65-0,22-0,36
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej26,3235,65
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-216,6-153,2-46,6-33,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej84,5-1918,2-4,2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-105,8-149,2-22,8-32,6
2022-03-312021-12-312022-03-312021-12-31
Aktywa trwałe6 062,26 031,21 303,01 311,3
Aktywa obrotowe638,3681,3137,2148,1
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży514,91,13,2
Kapitał zakładowy2 239,302 239,30481,3486,9
Kapitał własny2 761,32 812,7593,5611,5
Zobowiązania długoterminowe2 339,52 442,9502,9531,1
Zobowiązania krótkoterminowe1 604,71 471,8344,9320

W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO  oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku
do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

31.03.2022 – 4,6525 PLN/EUR,

31.12.2021 - 4,5994 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.01 - 31.03.2022 - 4,6472 PLN/EUR,

01.01 - 31.03.2021 - 4,5721 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitalowej PKP CARGO za I kwartal....pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Dariusz SeligaPrezes Zarządu
2022-05-27Marek OlkiewiczCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych
2022-05-27Maciej JankiewiczCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2022-05-27Jacek RutkowskiCzłonek Zarządu ds. Handlowych
2022-05-27Zenon KozendraCzłonek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk