• Odbierz prezent
PKP CARGO S.A.: raport finansowy (2021-03-31 19:54)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.Transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@pkpcargo.compkpcargo.com
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
259400CXXTS5M4SKB4380000027702
(LEI) (KRS)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody z działalności operacyjnej3 062,003 601,40684,40837,20
Zysk / strata na działalności operacyjnej-214,6040,20-48,009,30
Zysk / strata przed opodatkowaniem-221,5019,20-49,504,50
Zysk / strata netto -173,90-8,30-38,90-1,90
Całkowite dochody-251,60-37,40-56,20-8,70
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 917,0044 786 917,0044 786 917,0044 786 917,00
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 917,0044 786 917,0044 786 917,0044 786 917,00
Zysk / strata na akcję (zł/EUR)-3,88-0,19-0,87-0,04
Zysk / strata rozwodniony na akcję (zł/EUR)-3,88-0,19-0,87-0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej417,10649,4093,30151,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-559,10-693,40-125,00-161,20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-57,50201,60-12,9046,90
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-199,50157,60-44,6036,60
Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - stan na dzień 31 grudnia
Aktywa trwałe5 948,906 030,501 289,101 416,10
Aktywa obrotowe705,40989,80152,90232,40
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży12,700,002,700,00
Kapitał zakładowy2 239,302 239,30485,20525,80
Kapitał własny2 958,803 210,40641,20753,90
Zobowiązania długoterminowe2 646,702 659,00573,50624,40
Zobowiązania krótkoterminowe1 061,501 150,90230,00270,20
Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln.

W okresach objętych Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.12.2020 – 4,6148 PLN/EUR,
31.12.2019 - 4,2585 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01 - 31.12.2020 - 4,4742 PLN/EUR,
01.01 - 31.12.2019 - 4,3018 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ListPrezesa.xhtmlList Prezesa
ListPrezesa.xhtml.xadesList Prezesa_podpis
SzB_PKP_Cargo_2020.xhtmlSprawozdanie z badania
SzB_PKP_Cargo_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania_podpis
pkpcargosa-2020-12-31.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe
pkpcargosa-2020-12-31.xhtml.xadesJednostkowe Sprawozdanie Finansowe_podpis
SprawozdanieZarzaduzDziałalnosciGRUPYzarok2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działaności
SprawozdanieZarzaduzDziałalnosciGRUPYzarok2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z Działaności_podpis
OswiadczenieZarzadudot.raportujednostkowego.xhtmlOświadczenie Zarządu dot. sprawozdań
OswiadczenieZarzadudot.raportujednostkowego.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu dot. sprawozdań_podpis
InformacjaZarzadudot.firmyaudytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
InformacjaZarzadudot.firmyaudytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarządu dot. firmy audytorskiej_podpis
OswiadczenieRadyNadzorczejdot.KARN.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. KARN
OswiadczenieRadyNadzorczejdot.KARN.xhtml.XAdESOświadczenie Rady Nadzorczej dot. KARN_podpis
OswiadczenieRNdot.ocenyjednostkowegoSF.xhtmlOświadczenie RN dot. oceny jednostkowego SF
OswiadczenieRNdot.ocenyjednostkowegoSF.xhtml.XAdESOświadczenie RN dot. oceny jednostkowego SF_podpis
OswiadczenieRNdot.ocenysprawozdaniazdzialalnosci.xhtmlOświadczenie RN dot. oceny Sprawozdania z działalności
OswiadczenieRNdot.ocenysprawozdaniazdzialalnosci.xhtml.XAdESOświadczenie RN dot. oceny Sprawozdania z działalności_podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk