• Odbierz prezent
PKOBP (PKO BP SA): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. (2021-03-22 17:17)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPKOBP (PKO BP SA)
Temat


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Raport nr 8/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”) na dzień 23 kwietnia 2021 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwały w sprawie (i) utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, (ii) zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu,
6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Bank akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych,
7) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. na 23.04.2021r.pdfOgłoszenie PKO Banku Polskiego S.A. o zwołaniu NWZ na 23 kwietnia 2021 r.

Projekty uchwał NWZ zwołanego na 23.04.2021r.pdfProjekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 23 kwietnia 2021 r.

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A.pdfAnnouncement of PKO Bank Polski S.A. on convening the EGM on 23 April 2021

Draft resolutions of the EGM to be held on 23 April 2021.pdfDraft resolutions of the EGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 23 April 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 8/2021 – Convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognizing such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state

Content of the report:

Acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 398 of the Commercial Companies Code, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“the Bank”) convenes the Extraordinary General Meeting of the Bank (“EGM”) that will be held at St. Puławska 15 in Warsaw on 23 April 2021 at 10:00 am with the following agenda:

1) opening the Extraordinary General Meeting,

2) electing the Chairman of the Extraordinary General Meeting,

3) acknowledging that the Extraordinary General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions,

4) adopting the agenda,

5) adopting the resolution on (i) establishing a special fund to cover the specific balance sheet losses that arise from recognizing the financial effects of the settlements with consumers who concluded loan agreements or mortgage-secured loans indexed to foreign currencies or denominated in foreign currencies with the Bank, and separating part of funds accumulated in the supplementary capital and transferring it to the special fund, (ii) obliging the Bank’s Management Board to submit the terms of settlements, including the terms of debt relief, to the Supervisory Board for approval,

6) adopting the resolution on granting consent to the Bank for the acquisition of its own shares and defining the rules of such acquisition, creating reserve capital (fund) intended for the acquisition of own shares, separating part of funds accumulated in the supplementary capital and transferring it to the reserve capital (fund) intended for the acquisition of own shares,

7) closing the meeting.

The content of the announcement for convening the EGM and the content of the draft resolutions with their justifications are attached to this report.


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-22Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk