• Odbierz prezent
PKOBP (PKO BP SA): Rejestracja zmiany Statutu PKO Banku Polskiego S.A. (2021-02-15 10:22)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)
Temat


Rejestracja zmiany Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Raport nr 5/2021 – Rejestracja zmiany Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 15 lutego 2021 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku, przyjętej uchwałą nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 17 września 2019 r.

Rejestracja dotyczy zmiany polegającej na dodaniu w § 4 ust. 2 nowego pkt 18 w brzmieniu:

„18) świadczenie usług związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.”.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 5/2021 – Registration of amendment to the Articles of Association of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

Paragraph 5 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state

The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that on 15 February 2021 the Bank was notified that the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register in Warsaw registered the amendment to the Bank’s Articles of Association, adopted by the resolution No. 3/2019 of the Extraordinary General Meeting on 17 September 2019.

The registration applies to an amendment that concerned adding a new point 18 in § 4 section 2, worded as follows:

“18) provision of services related to servicing the Employee Capital Plans.”.


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-15Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk