• Odbierz prezent
PKOBP (PKO BP SA): Przyjęcie przez PKO Bank Polski S.A. polityki dywidendowej (2021-03-18 16:23)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)
Temat


Przyjęcie przez PKO Bank Polski S.A. polityki dywidendowej

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Raport nr 7/2021 – Przyjęcie przez PKO Bank Polski S.A. polityki dywidendowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 18 marca 2021 r. Bank przyjął politykę dywidendową Banku i Grupy Kapitałowej Banku („Polityka dywidendowa”).

Celem Polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

Polityka dywidendowa Banku zakłada intencję stabilnego realizowania przez Bank w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku.

Według treści przyjętej Polityki dywidendowej dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia, przy czym skup akcji może być realizowany w sytuacji, gdy wartość księgowa akcji jest wyższa niż ich aktualna cena rynkowa, po uzyskaniu wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).

Warunki wypłaty przez Bank dywidendy zostały dostosowane do wymogów określonych przez KNF w Rekomendacji Z. Wymogi te mają również odpowiednio zastosowanie do skupu przez Bank akcji własnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 7/2021 – Adoption of a dividend policy by PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

Article 17 section 1 of the Market Abuse Regulation

Report content:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. („Bank”) hereby informs that on 18th of March 2021, the Bank adopted a dividend policy for the Bank and the Bank’s Group (“Dividend policy”).

The objective of the Dividend policy is to optimize the capital structure of the Bank and the Bank's Group, while considering the return on equity, the cost of capital and the capital needs for development, and maintaining an appropriate level of the capital adequacy ratios.

The Dividend policy takes into account the Bank’s intention to provide stable dividend payments in the long term, in accordance with the principle of prudent management of the Bank and the Bank's Group.

In line with the adopted Dividend policy, an additional tool for capital redistribution is the purchase of own shares aimed at their redemption, which may be carried out when the book value of shares is higher than their current market price, and only after obtaining the required approval of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”).

The conditions for the Bank's ability to pay dividends have been adjusted according to the PFSA’s requirements in the Recommendation Z. These requirements also apply to the purchase of own shares by the Bank.


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-18Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk