• Odbierz prezent
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ: raport finansowy (2021-03-31 14:39)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-03-31
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)(numer)
(22) 358-56-00(22) 358-56-01poczta@pkotfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080015581146799458www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.2021-03-29
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_31.12.2020.pdfpodpisane sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2020


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Treść w załączniku.


PlikOpis

Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2020.pdfczytelna kopia sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2020


KOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Treść w załączniku.


PlikOpis

List_Prezesa_FGS_FIZ 31.12.2020-sig.pdflist prezesaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
Treść w załączniku.


PlikOpis

Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfsprawozdanie zarządu z działalnościWYBRANE DANE FINANSOWE01.01.2020 - 31.12.2020poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EURPrzychody z lokat1 154258

Koszty funduszu netto6 9511 554

Przychody z lokat netto-5 797-1 296

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-6 609-1 477

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-431-96

Wynik z operacji-12 837-2 869

Zobowiązania11 4972 491

Aktywa226 18449 013

Aktywa netto214 68746 521

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 318 190


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny92,6120,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-5,54-1,24


Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.BILANS

2020 rok 2019 rok
Aktywa226 184281 787
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty27 66019 372
Należności00
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu158 825181 803
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:39 69979 282
dłużne papiery wartościowe39 69971 872
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:01 330
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania11 49715 469
Aktywa netto (I-II)214 687266 318
Kapitał funduszu239 462278 256
Kapitał wpłacony1 269 4691 269 469
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-1 030 007-991 213
Dochody zatrzymane-23 669-11 263
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-40 803-35 006
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat17 13423 743
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 106-675
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)214 687266 318
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 318 1902 732 425
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny92,6197,47
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 318 190
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny92,61
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przychody z lokat1 1546 090
Dywidendy i inne udziały w zyskach0217
Przychody odsetkowe1 1455 260
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych0488
Pozostałe9125
Koszty funduszu6 9518 439
Wynagrodzenie dla towarzystwa6 0237 947
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza8799
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1919
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych3660
Pozostałe456374
Koszty pokrywane przez towarzystwo00
Koszty funduszu netto (II-III)6 9518 439
Przychody z lokat netto (I-IV)-5 797-2 349
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-7 040-24 679
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-6 609-24 018
z tytułu różnic kursowych1 702-2 223
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-431-661
z tytułu różnic kursowych-783801
Wynik z operacji-12 837-27 028
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-5,54-9,89
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-5,54-9,89

Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-51 631-97 535
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego266 318363 853
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-12 837-27 028
przychody z lokat netto-5 797-2 349
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-6 609-24 018
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-431-661
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-12 837-27 028
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-38 794-70 507
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-38 794-70 507
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-51 631-97 535
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego214 687266 318
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym252 214336 446
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-414 235-704 039
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-414 235-704 039
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych414 235704 039
saldo zmian-414 235-704 039
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:2 318 1902 732 425
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych12 455 56012 455 560
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych10 137 3709 723 135
saldo zmian2 318 1902 732 425
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 318 1902 732 425
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-4,86-8,41
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego97,47105,88
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego92,6197,47
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym4,997,94
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym91,3397,61
data wyceny2020-06-302019-12-30
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym95,48102,10
data wyceny2020-03-312019-03-29
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym92,6897,61
data wyceny2020-12-302019-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny92,6197,47
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,762,51
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,392,36
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,030,03
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,01
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej54 46119 725
Wpływy8 667 8417 661 879
Z tytułu posiadanych lokat170 88088 613
Z tytułu zbycia składników lokat8 496 9617 573 266
Pozostałe00
Wydatki8 613 3807 642 154
Z tytułu posiadanych lokat85 39186 419
Z tytułu nabycia składników lokat8 521 4357 547 232
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa6 1488 096
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza8799
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5443
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe265265
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-45 984-75 029
Wpływy-69516
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki-69516
Pozostałe00
Wydatki45 91575 545
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych45 91275 533
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe312
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-189433
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)8 477-55 304
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego19 37274 243
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)27 66019 372

INFORMACJA DODATKOWA

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Treść w załączniku.

PlikOpis
Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfoświadczenie zarządu

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Treść w załączniku.

PlikOpis
PKO TFI _oświadczenia_31122020_Globalnej Strategii-sig-sig.pdfoświadczenie depozytariusza

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Treść w załączniku.

PlikOpis
Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfoświadczenie zarządu

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Treść w załączniku.

PlikOpis
GS_FIZ 31.12.2020_AR.pdfsprawozdanie firmy audytorskiej

STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis
SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe39 64439 69917,5571 54771 87225,51

Instrumenty pochodne0-6460,2801 3300,47

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,007 0917 4102,63

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:5527 42927 46912,14
Obligacje5527 42927 46912,14
PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147)Inny aktywny rynekRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)PKO BANK HIPOTECZNY S.A.Polska2021-03-08Zerokuponowe500 000,002411 96011 9925,30
PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188)Inny aktywny rynekRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)PKO BANK HIPOTECZNY S.A.Polska2021-05-21Zerokuponowe500 000,003115 46915 4776,84
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:1 22112 21512 2305,41
Obligacje1 22112 21512 2305,41
PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058)Inny aktywny rynekRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)PEKAO BANK HIPOTECZNY SAPolska2022-04-25Zmienne 0,67%10 000,001 22112 21512 2305,41
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne56000,00
S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile Exchange USDChicago Mercantile Exchange (CME)Stany ZjednoczoneS&P 5005000,00
US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of Trade USDChicago Board of TradeStany ZjednoczoneUS 10Y TREASURY NOTES29000,00
US 20Y T NOTE 22/03/21 (USH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of Trade USDChicago Board of TradeStany ZjednoczoneUS 30Y TREASURY NOTES22000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne60-6460,28
FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A. Oddział w PolscePolskaEUR (20 000,00)10-40,00
FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (1 440 000,00)10-840,04
FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Pekao S.A.PolskaUSD (140 000,00)10-110,00
FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (90 000,00)10-60,00
FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaUSD (1 450 000,00)10-1910,08
IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.Polskastopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 500 000,00)10-3500,16
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021-900,04
IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001)-3500,16
PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147)11 9925,30
PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188)15 4776,84
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych646
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 085
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw17
Pozostałe zobowiązania3 749
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów pożyczonych3 249

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:27 660
Bank Handlowy w Warszawie S.A.11 79111 791
Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD413
Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR83384
Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP1259
Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY80
Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK2 7891 282
Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY11558
Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD1 5105 675
DM PKO BP SA620620
ERSTE Securities Polska S. A. USD1 4985 630
Goldman Sachs International EUR80370
Goldman Sachs International JPY20
Goldman Sachs International USD4731 777
PKO BP SA11

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:53 130
19 57019 570
AUD13
CAD413
EUR3 09813 706
GBP3001 498
HUF2 83036
JPY65 5732 533
NOK3715
SEK8 4493 623
TRY11564
USD3 08912 069

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0

NOTA-5 RYZYKA

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-84,001 440,002021-01-115 328,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-11,00140,002021-01-11515,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-6,0090,002021-01-11332,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-191,001 450,002021-01-115 258,002021-01-11
EUR/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-4,0020,002021-01-1989,002021-01-19
S&P EMINI FUTURES SPH1Pozycja długaS&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1)sprawne zarządzanie portfelem3 521,002021-03-19
US 10YR NOTE TYH1Pozycja krótkaUS 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1)sprawne zarządzanie portfelem15 050,002021-03-31
US LONG BOND(CBT) USH1Pozycja krótkaUS 20Y T NOTE 22/03/21 (USH1)sprawne zarządzanie portfelem14 320,002022-03-22
IRS PLN 01.09.2025Pozycja długaIRS PLN 01.09.2025sprawne zarządzanie portfelem-350,0035 500,002025-09-01
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:158 825
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk158 825
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI


ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcejw tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.78 856
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLNw tys.39 699
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLNw tys.12 412
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CADw tys.13
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EURw tys.754
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBPw tys.59
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEKw tys.1 282
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRYw tys.58
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USDw tys.13 082
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLNw tys.158 825
Zobowiązania PLNw tys.11 199
Zobowiązania EURw tys.4
Zobowiązania USDw tys.294
Razemw tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe1 718-41-1017
Instrumenty pochodne8 029-744-8 110-22
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą870-127
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
CAD2,95 CAD
CZK0,18 CZK
EUR4,61 EUR
GBP5,13 GBP
JPY3,65 JPY
SEK0,46 SEK
TRY0,50 TRY
USD3,76 USD

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-5 7391 546
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-870-1 977
Nieruchomości
Pozostałe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Część stała wynagrodzenia6 023
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr ŻochowskiPrezes Zarządu
2021-03-26Łukasz KwiecieńWiceprezes Zarządu
2021-03-26Remigiusz NawratWiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-03-26Małgorzata SerafinGłówny Księgowy Funduszy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk