• Odbierz prezent
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ: raport finansowy (2021-03-31 14:57)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-03-31
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)(numer)
(22) 358-56-00(22) 358-56-01poczta@pkotfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080019834363296284www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.2021-03-29
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ_31.12.2020.pdfpodpisane sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Treść w załączniku.

PlikOpis
Sprawozdanie_FGD_FIZ 31.12.2020.pdfczytelna kopia sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.12.2020

KOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Treść w załączniku.


PlikOpis

List_Prezesa_FGD_FIZ 31.12.2020-sig.pdflist prezesaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
Treść w załączniku.


PlikOpis

Sprawozdanie z działalności_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfsprawozdanie zarządu z działalnościWYBRANE DANE FINANSOWE01.01.2020 - 31.12.2020poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EURPrzychody z lokat1 650369

Koszty funduszu netto2 557571

Przychody z lokat netto-907-203

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat6 6671 490

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-3 772-843

Wynik z operacji1 988444

Zobowiązania5 4081 172

Aktywa94 27320 428

Aktywa netto88 86519 257

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych783 417


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,4324,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny2,540,57


Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.BILANS

2020 rok 2019 rok
Aktywa94 273110 549
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty20 27612 414
Należności104 310
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu18 07917 081
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:21 4542 376
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:34 45474 368
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania5 4088 411
Aktywa netto (I-II)88 865102 138
Kapitał funduszu79 95494 690
Kapitał wpłacony197 063197 063
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-117 109-102 373
Dochody zatrzymane7 1881 953
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto1 4102 743
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat5 778-790
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia1 7235 495
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)88 865102 138
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych783 417925 752
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,43110,33
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych783 417
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,43
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przychody z lokat1 6503 450
Dywidendy i inne udziały w zyskach1 5753 166
Przychody odsetkowe67231
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe853
Koszty funduszu2 5572 700
Wynagrodzenie dla towarzystwa1 8042 279
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza6266
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu129
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych38289
Pozostałe297257
Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu185148
Koszty pokrywane przez towarzystwo00
Koszty funduszu netto (II-III)2 5572 700
Przychody z lokat netto (I-IV)-907750
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2 8959 771
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:6 667814
z tytułu różnic kursowych5 623-2 667
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-3 7728 957
z tytułu różnic kursowych-5 0472 859
Wynik z operacji1 98810 521
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny2,5411,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny2,5411,36

Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-13 273-17 591
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego102 138119 729
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 98810 521
przychody z lokat netto-907750
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat6 667814
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-3 7728 957
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 98810 521
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)5251 030
z przychodów z lokat netto426325
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat99705
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-14 736-27 082
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-14 736-27 082
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-13 273-17 591
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego88 865102 138
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym93 937119 344
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-142 335-251 180
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-142 335-251 180
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych142 335251 180
saldo zmian-142 335-251 180
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:783 417925 752
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 893 3431 893 343
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 109 926967 591
saldo zmian783 417925 752
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych783 417925 752
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny3,108,60
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego110,33101,73
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego113,43110,33
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym2,818,45
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym96,19105,78
data wyceny2020-03-312019-03-29
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym113,15110,46
data wyceny2020-12-302019-12-30
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym113,15110,46
data wyceny2020-12-302019-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,43110,33
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,722,26
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,921,91
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,070,06
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,01
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej26 24411 878
Wpływy901 432261 062
Z tytułu posiadanych lokat62 84027 438
Z tytułu zbycia składników lokat838 592233 624
Pozostałe00
Wydatki875 188249 184
Z tytułu posiadanych lokat58 49116 455
Z tytułu nabycia składników lokat814 531229 808
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 8402 639
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza6365
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3215
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe231202
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-18 057-28 377
Wpływy-1173
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki-1173
Pozostałe00
Wydatki18 05628 550
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych17 52927 516
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów5251 030
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe24
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-325-160
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)8 187-16 499
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego12 41429 073
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)20 27612 414

INFORMACJA DODATKOWA

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Treść w załączniku.

PlikOpis
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfoświadczenie zarządu

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Treść w załączniku.

PlikOpis
PKO TFI _oświadczenia_31122020_Globalnego Dochodu -sig-sig.pdfoświadczenie depozytariusza

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Treść w załączniku.

PlikOpis
Oświadczenie_FGD_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfoświadczenie zarządu

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Treść w załączniku.

PlikOpis
FGD_FIZ 31.12.2020_AR.pdfsprawozdanie firmy audytorskiej

STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis
SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje000,001 3228110,73

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00

Instrumenty pochodne0-9511,0101 8111,64

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą53 73155 90859,3169 68774 12267,05

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne
94000,00

Copper Future 29/03/21 (HGH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyComex USDCMX - Commodity ExchangeStany ZjednoczoneCopper6000,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/03/21 (NQH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile Exchange USDChicago Mercantile Exchange (CME)Stany ZjednoczoneNASDAQ Index16000,00

S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile Exchange USDChicago Mercantile Exchange (CME)Stany ZjednoczoneS&P 50014000,00

US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of Trade USDChicago Board of TradeStany ZjednoczoneUS 10Y TREASURY NOTES58000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
30-9511,01

FX Swap GBP PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaGBP (120 000,00)10-220,02

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (13 560 000,00)10-7930,84

FX Swap USD PLN 22.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaUSD (2 550 000,00)10-1360,15UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemJEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE Arca USDiShares MSCI World ETFStany Zjednoczone31 20012 65913 18213,98

X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456)Aktywny rynek - rynek regulowanyLondon Stock Exchange (USD)X-trackers II Global Government Bond UCITS ETFLuksemburg155 2508 3018 2728,78

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAberdeen Global Multi Asset Income FundLuksemburg77 0442 8132 9213,10

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income FundLuksemburg60 4682 1902 3042,44

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFF-Global Multi Asset Income FundLuksemburg35 9351 5011 5671,66

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (LU0346392565)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFidelity Funds - US Dollar Cash FundLuksemburg194 6168 0437 8908,37

FIDELITY-USD FUND-A ACC (IE0003323619)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFIDELITY-USD FUND-A ACCIrlandia1027 1526 9537,38

Invesco Global Income Fund (LU1097689100)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyInvesco Global Income FundLuksemburg67 3332 5312 8563,03

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyJPM Funds - Global Income FundLuksemburg6 8413 5023 7123,94

M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyM&G Optimal Income Fund LuxLuksemburg69 8142 5202 7992,97

PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset FundIrlandia42 8332 5193 4523,66
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021-7930,84
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy10
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych951
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 147
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw16
Pozostałe zobowiązania294
wobec kontrahentów148

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:20 276
Bank Handlowy w Warszawie S.A.8 7718 771
Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR154713
Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP19100
Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY44416
Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY10
Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD1 8066 789
Goldman Sachs International EUR27125
Goldman Sachs International USD1 0013 762

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:23 949
10 52510 525
CAD01
CHF101413
EUR5922 637
GBP102516
JPY76328
NOK52
SEK3 9251 636
TRY10
USD2 0988 191

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0

NOTA-5 RYZYKA

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
GBP/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-22,00120,002021-01-11594,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-793,0013 560,002021-01-1150 169,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-136,002 550,002021-01-119 448,002021-01-11
S&P EMINI FUTURES SPH1Pozycja długaS&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1)sprawne zarządzanie portfelem9 863,002021-03-19
NASDAQ 100 EMINI FUT NQH1Pozycja długaNASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/03/21 (NQH1)sprawne zarządzanie portfelem15 497,002021-03-19
Copper Future HGH1Pozycja krótkaCopper Future 29/03/21 (HGH1)sprawne zarządzanie portfelem1 984,002021-03-29
US 10YR NOTE TYH1Pozycja krótkaUS 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1)sprawne zarządzanie portfelem30 099,002021-03-31
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:18 079
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk18 079
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI


ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcejw tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.81 602
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USDw tys.21 454
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EURw tys.1 567
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USDw tys.32 887
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLNw tys.8 771
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EURw tys.838
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBPw tys.100
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPYw tys.16
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USDw tys.10 551
Należności USDw tys.10
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLNw tys.18 079
Zobowiązania PLNw tys.4 457
Zobowiązania GBPw tys.22
Zobowiązania USDw tys.929
Razemw tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje22003
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe00
Instrumenty pochodne11 569-1 811-8 941-962
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą2 973-1 5140-763
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
EUR4,61 EUR
GBP5,13 GBP
JPY3,65 JPY
SEK0,46 SEK
TRY0,50 TRY
USD3,76 USD

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku2 7031 767
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku3 964-5 539
Nieruchomości
Pozostałe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:426
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat99

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Część stała wynagrodzenia1 804
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr ŻochowskiPrezes Zarządu
2021-03-26Łukasz KwiecieńWiceprezes Zarządu
2021-03-26Remigiusz NawratWiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-03-26Małgorzata SerafinGłówny Księgowy Funduszy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk