• Odbierz prezent
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: raport finansowy (2021-02-17 06:28)

Spis załączników:

20210217_062828_1326619385_List_Prezesa_Zarzadu.xhtml
20210217_062828_1326619385_Sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Hipotecznego_SA_za_rok_zakonczony_31.12.2020_r.xhtml
20210217_062828_1326619385_Sprawozdanie_finansowe_PKO_Banku_Hipotecznego_SA_za_rok_zakonczony_31.12.2020_r.xhtml.XAdES
20210217_062828_1326619385_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_PKO_Banku_Hipotecznego_SA_za_rok_zakonczony_31.12.2020_r.xhtml
20210217_062828_1326619385_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_PKO_Banku_Hipotecznego_SA_za_rok_zakonczony_31.12.2020_r.xhtml.XAdES
20210217_062828_1326619385_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania.xhtml
20210217_062828_1326619385_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania.xhtml.sig
20210217_062828_1326619385_Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_i_sprawozdania_finansowego.xhtml
20210217_062828_1326619385_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_i_Finansow.xhtml
20210217_062828_1326619385_Informacja_Zarzadu_dotyczaca_firmy_audytorskiej_przeprowadzajacej_badanie.xhtml
20210217_062828_1326619385_Letter_from_the_President_of_the_Management_Board-_English_translation.xhtml
20210217_062828_1326619385_Financial_statements_of_PKO_Bank_Hipoteczny_SA_for_the_year_ended_31_December_2020_-_English_translation.xhtml
20210217_062828_1326619385_PKO_Bank_Hipoteczny_SA_Directors'_Report_for_the_year_ended_31_December_2020_-_English_translation.xhtml
20210217_062828_1326619385_Independent_Registered_Auditor’s_Report_-_English_translation.xhtml
20210217_062828_1326619385_Supervisory_Board_evaluation_concerning_the_Directors_Report_and_the_financial_statements_-_English_translation.xhtml
20210217_062828_1326619385_Statement_of_the_Supervisory_Board_concerning_Audit_and_Finance_Comittee_-_English_translation.xhtml
20210217_062828_1326619385_Management_Board_information_on_the_audit_firm_conducting_the_audit_-_English_translation.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanki hipoteczne
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-17
PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-515Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska15
(ulica)(numer)
+48 22 521 57 50
(telefon)(fax)
ir.pko.bh@pkobh.plwww.pkobh.pl
(e-mail)(www)
204-000-45-48222181030
(NIP)(REGON)
259400ALN6AM4REPEA160000528469
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Wynik z tytułu odsetek330 390,00316 665,0073 843,0073 612,00
Wynik z tytułu prowizji i opłat-5 264,00-5 888,00-1 177,00-1 369,00
Wynik z działalności operacyjnej126 846,00135 123,0028 351,0031 411,00
Zysk brutto126 846,00135 123,0028 351,0031 411,00
Zysk netto81 530,0089 170,0018 222,0020 729,00
Dochody całkowite netto93 182,00163 271,0020 827,0037 954,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-821 731,00-4 326 317,00-183 660,00-1 005 700,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej20 447,00-377 256,004 570,00-87 697,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej801 277,004 703 596,00179 088,001 093 402,00
Przepływy pieniężne netto-7,0023,00-2,005,00
Aktywa razem27 310 492,0027 253 301,005 918 023,006 399 742,00
Kapitał własny ogółem2 093 205,002 000 023,00453 585,00469 654,00
Kapitał zakładowy1 611 300,001 611 300,00349 159,00378 373,00
Liczba akcji (w tys.)1 611 300,001 611 300,001 611 300,001 611 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,301,240,280,29
Rozwodniona liczba akcji (w tys.)1 611 300,001 611 300,001 611 300,001 611 300,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,301,240,280,29
Łączny współczynnik kapitałowy18,7016,6018,7016,60
Fundusze podstawowe Tier 1 (CET1)1 933 805,001 820 780,00419 044,00427 564,00
Fundusze własne1 933 805,001 820 780,00419 044,00427 564,00
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:
• pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu, tj. 1 EUR = 4,4742 PLN za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz 1 EUR = 4,3018 PLN za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP na 31 grudnia 2020 roku: 1 EUR=4,6148 PLN oraz na 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR=4,2585 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarzadu.xhtmlList Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakonczony 31.12.2020 r.xhtmlSprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31.12.2020 r.
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakonczony 31.12.2020 r.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31.12.2020 r. - podpis
Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakonczony 31.12.2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działalności PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31.12.2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakonczony 31.12.2020 r.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z Działalności PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31.12.2020 r. - podpis
Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie niezaleznego bieglego rewidenta z badania.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpis
Ocena Rady Nadzorczej dotyczaca sprawozdania z dzialalnosci i sprawozdania finansowego.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace Komitetu Audytu i Finansow.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu i Finansów
Informacja Zarzadu dotyczaca firmy audytorskiej przeprowadzajacej badanie.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
Letter from the President of the Management Board- English translation.xhtmlLetter from the President of the Management Board - English translation
Financial statements of PKO Bank Hipoteczny SA for the year ended 31 December 2020 - English translation.xhtmlFinancial statements of PKO Bank Hipoteczny SA for the year ended 31 December 2020 - English translation
PKO Bank Hipoteczny SA Directors' Report for the year ended 31 December 2020 - English translation.xhtmlPKO Bank Hipoteczny SA Directors' Report for the year ended 31 December 2020 - English translation
Independent Registered Auditor’s Report - English translation.xhtmlIndependent Registered Auditor’s Report - English translation
Supervisory Board evaluation concerning the Directors Report and the financial statements - English translation.xhtmlSupervisory Board evaluation concerning the Directors Report and the financial statements - English translation
Statement of the Supervisory Board concerning Audit and Finance Comittee - English translation.xhtmlStatement of the Supervisory Board concerning Audit and Finance Comittee - English translation
Management Board information on the audit firm conducting the audit - English translation.xhtmlManagement Board information on the audit firm conducting the audit - English translation

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk