Advertisement
  • Odbierz prezent
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: raport finansowy (2021-04-19 16:59)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2021-04-19
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZPKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)( numer)
(22) 358-56-00(22) 358-56-01poczta@pkotfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis
TREŚĆ RAPORTU:

l.p.

imię

nazwisko

pełniona funkcja

zarządzanie lub nadzór

odwołanie lub rezygnacja

przyczyny odwołania lub rezygnacji

data odwołania lub rezygnacji

Jan EmerykRościszewskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej PKO TFI S.A.Osoba nadzorującaOdwołanie
Decyzja uprawnionego akcjonariusza Towarzystwa2021-04-16
PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-19Krzysztof PaprotaZastępca Dyrektora Departamentu Zgodności

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk