• Odbierz prezent
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ: raport finansowy (2021-03-31 15:00)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-03-31
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)(numer)
(22) 358-56-00(22) 358-56-01poczta@pkotfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080020760365216800www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.2021-03-29
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_31.12.2020.pdfpodpisane sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2020


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Treść w załączniku.


PlikOpis

Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2020.pdfczytelna kopia sprawozdania PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2020


KOREKTA SPRAWOZDANIA

PlikOpis


PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Treść w załączniku.


PlikOpis

List_Prezesa_ASZ_FIZ 31.12.2020-sig.pdflist prezesaSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
Treść w załączniku.


PlikOpis

Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfsprawozdanie zarządu z działalnościWYBRANE DANE FINANSOWE01.01.2020 - 31.12.2020poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EURPrzychody z lokat36381

Koszty funduszu netto3 021675

Przychody z lokat netto-2 658-594

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat4 050905

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-3 124-698

Wynik z operacji-1 732-387

Zobowiązania7 0921 537

Aktywa87 29718 917

Aktywa netto80 20517 380

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych813 248


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny98,6221,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-2,13-0,48


Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.BILANS

2020 rok 2019 rok
Aktywa87 297138 585
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty13 95927 318
Należności25336
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu62 32364 751
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:10 99044 849
dłużne papiery wartościowe10 7590
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:01 331
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania7 09236 036
Aktywa netto (I-II)80 205102 549
Kapitał funduszu82 991103 603
Kapitał wpłacony244 710244 710
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-161 719-141 107
Dochody zatrzymane-2 485-3 877
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-13 238-10 580
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat10 7536 703
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-3012 823
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)80 205102 549
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych813 2481 021 631
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny98,62100,38
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych813 248
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny98,62
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przychody z lokat3632 145
Dywidendy i inne udziały w zyskach0808
Przychody odsetkowe2541 178
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe109159
Odsetki od rachunków inwestycyjnych109159
Koszty funduszu3 0213 984
Wynagrodzenie dla towarzystwa2 3172 925
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza6366
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4489
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe440
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych293601
Pozostałe300263
Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu184148
Koszty pokrywane przez towarzystwo00
Koszty funduszu netto (II-III)3 0213 984
Przychody z lokat netto (I-IV)-2 658-1 839
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)9264 950
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:4 0501 688
z tytułu różnic kursowych928-1 038
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-3 1243 262
z tytułu różnic kursowych-507387
Wynik z operacji-1 7323 111
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-2,133,05
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-2,133,05

Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-22 344-27 893
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego102 549130 442
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-1 7323 111
przychody z lokat netto-2 658-1 839
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat4 0501 688
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-3 1243 262
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-1 7323 111
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-20 612-31 004
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-20 612-31 004
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-22 344-27 893
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego80 205102 549
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym98 245124 486
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-208 383-317 778
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-208 383-317 778
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych208 383317 778
saldo zmian-208 383-317 778
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:813 2481 021 631
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 451 0402 451 040
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 637 7921 429 409
saldo zmian813 2481 021 631
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych813 2481 021 631
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-1,762,99
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego100,3897,39
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego98,62100,38
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,753,07
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym96,8796,53
data wyceny2020-06-302019-06-28
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym99,47100,50
data wyceny2020-03-312019-12-30
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym98,63100,50
data wyceny2020-12-302019-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny98,62100,38
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,073,20
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,362,35
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,060,05
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,07
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01
do 2020-12-31 do 2019-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej11 86525 675
Wpływy3 720 1193 435 046
Z tytułu posiadanych lokat56 19712 608
Z tytułu zbycia składników lokat3 663 9223 422 438
Pozostałe00
Wydatki3 708 2543 409 371
Z tytułu posiadanych lokat45 22211 299
Z tytułu nabycia składników lokat3 660 2953 394 728
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa2 3712 985
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza6367
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7188
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe232204
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-22 482-31 784
Wpływy94272
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki94272
Pozostałe00
Wydatki22 57632 056
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych22 57632 055
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe01
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-2 742-677
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-10 617-6 109
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego27 31834 104
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)13 95927 318

INFORMACJA DODATKOWA

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Treść w załączniku.

PlikOpis
Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfoświadczenie zarządu

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Treść w załączniku.

PlikOpis
PKO TFI _oświadczenia_31122020_Absolutnej Stopy Zwrotu-sig-sig.pdfoświadczenie depozytariusza

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Treść w załączniku.

PlikOpis
Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdfoświadczenie zarządu

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Treść w załączniku.

PlikOpis
ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2020_AR.pdfsprawozdanie firmy audytorskiej

STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PlikOpis
SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje2032310,2643 20044 84932,36

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe10 75010 75912,33000,00

Instrumenty pochodne0-1660,1901 3060,94

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul TRY1Turcja000,00

RADPOL (PLRDPOL00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGPW w Warszawie PLN99 600Polska2032310,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


125 9885 9916,87

Obligacje


125 9885 9916,87

PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188)Inny aktywny rynekRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)PKO BANK HIPOTECZNY S.A.Polska2021-05-21Zerokuponowe500 000,00125 9885 9916,87

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


4764 7624 7685,46

Obligacje


4764 7624 7685,46

PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058)Inny aktywny rynekRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)PEKAO BANK HIPOTECZNY SAPolska2022-04-25Zmienne 0,67%10 000,004764 7624 7685,46

Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne
2000,00

S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile Exchange USDChicago Mercantile Exchange (CME)Stany ZjednoczoneS&P 5002000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
60-1660,19

FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A. Oddział w PolscePolskaEUR (150 000,00)10-280,03

FX Swap GBP PLN 16.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A. Oddział w PolscePolskaGBP (130 000,00)10-320,04

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (265 000,00)10-160,02

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Pekao S.A.PolskaUSD (80 000,00)10-60,01

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (20 000,00)10-10,00

FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaUSD (630 000,00)10-830,09
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021-170,02
PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188)5 9916,87
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe25
zwrot podatku od dywidend25

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych166
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych5 448
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw15
Pozostałe zobowiązania1 463

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:13 959
Bank Handlowy w Warszawie S.A.6 8876 887
Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR30138
Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP1682
Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK1 279588
Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY6834
Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD8783 300
ERSTE Securities Polska S. A. USD5522 076
Goldman Sachs International EUR25114
Goldman Sachs International USD194729
HSBC Bank PLC TRY2111

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:24 872
9 0439 043
CHF14
CZK61
EUR1 4836 550
GBP1049
SEK3 3581 440
TRY3 2801 925
USD1 5145 860

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0

NOTA-5 RYZYKA

Treść w załączniku.

PlikOpis
ZAŁĄCZNIK.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-16,00265,002021-01-11980,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-6,0080,002021-01-11294,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-1,0020,002021-01-1174,002021-01-11
GBP/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-32,00130,002021-01-11635,002021-01-11
USD/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-83,00630,002021-01-112 285,002021-01-11
EUR/PLNPozycja długaFX swapograniczenie ryzyka walutowego-28,00150,002021-01-19664,002021-01-19
S&P EMINI FUTURES SPH1Pozycja długaS&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1)sprawne zarządzanie portfelem1 409,002021-03-19
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:62 323
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk62 323
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI


ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta


UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcejw tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.32 066
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLNw tys.10 990
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLNw tys.6 887
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EURw tys.252
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBPw tys.82
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEKw tys.588
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRYw tys.45
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USDw tys.6 105
Należności EURw tys.25
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLNw tys.62 323
Zobowiązania PLNw tys.6 925
Zobowiązania EURw tys.28
Zobowiązania GBPw tys.32
Zobowiązania USDw tys.107
Razemw tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje395-16-1 008980
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe40000
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe-40
Instrumenty pochodne5 343-1 331-3 833-140
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą-50
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
CHF4,26 CHF
CZK0,18 CZK
EUR4,61 EUR
GBP5,13 GBP
SEK0,46 SEK
TRY0,50 TRY
USD3,76 USD

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku2 546-1 652
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku1 504-1 472
Nieruchomości
Pozostałe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Część stała wynagrodzenia2 317
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr ŻochowskiPrezes Zarządu
2021-03-26Łukasz KwiecieńWiceprezes Zarządu
2021-03-26Remigiusz NawratWiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
2021-03-26Małgorzata SerafinGłówny Księgowy Funduszy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk