• Odbierz prezent
PKNORLEN: Zatwierdzenie warunków emisji obligacji na okaziciela serii D (2021-03-17 18:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zatwierdzenie warunków emisji obligacji na okaziciela serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 17 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 PLN ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN lub równowartości tej kwoty w innych walutach emisji ustanowionego na podstawie umowy programu emisji obligacji zawartej w Warszawie w dniu 27 listopada 2006 roku, z późniejszymi zmianami.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia: 10.000;
- wartość nominalna jednej Obligacji: 100.000 PLN;
- cena emisyjna jednej Obligacji: 99.432 PLN;
- maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: do 1.000.000.000 PLN;
- data emisji: 25 marca 2021 roku;
- data wykupu: 25 marca 2031 roku;
- Obligacje nie są zabezpieczone;
- w dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, którego funkcję pełnić będzie podmiot wskazany w warunkach emisji Obligacji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A.
- Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1208), w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
- Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wskazanej w warunkach emisji Obligacji, której wysokość będzie uzależniona od oceny (ratingu) agencji ESG, czyli MSCI ESG Research (UK) Limited lub innego podmiotu, który ją zastąpi, mierzącą podatność Spółki na istotne ryzyka związane w szczególności z wywiązywaniem się przez Spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez Spółkę tymi ryzykami, albo alternatywny rating ESG. Stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875% w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub możliwa będzie jej zmiana o odpowiednio 0,1% lub 0,2% w skali roku w zależności od poziomu przyznanego ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji.

Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji Obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez Spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research (UK) Limited na poziomie z daty emisji Obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu.


Patrz także raporty bieżące: nr 64/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, nr 63/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku, nr 56/2020 z dnia 28 października 2020 roku, nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Approval of terms and conditions of bearer bonds issue of series D
Regulatory announcement 7/2021 dated 17 March 2021

PKN ORLEN S.A. (“Company") announces that the Company’s Management Board on 17 March 2021 has decided to issue unsecured, bearer bonds of series D with the total nominal value not higher than PLN 1 000 000 000 (“Bonds”) within the Bond Issue Programme with a limit of PLN 4 000 000 000 or other currencies equivalents of that amount on the base of Agreement for a Bond Issue Programme, signed in Warsaw on 27 November 2006 (with subsequent annexes).

The Bonds will be issued with the following terms and conditions:
- Maximum number of Bonds proposed to be acquired: 10 000;
- Nominal value of one Bond: PLN 100 000;
- Issue price of one Bond: PLN 99 432;
- Maximum total nominal value of Bonds: up to PLN 1 000 000 000;
- Bond issue date: 25 March 2021;
- Redemption date: 25 March 2031;
- Bonds are not secured;
- On the issue day the Bonds will be registered in the records kept by the issue agent within the meaning of Art. 7a par. 1 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005, whose function will be performed by the entity indicated in the Bonds issue terms and conditions, and then registered in the deposit conducted by the Central Securities Depository of Poland;
- Bonds may be introduced to the alternative trading system on the Warsaw Stock Exchange;
- Bonds will be offered for purchase according to art. 33 point 1 of the Polish Act on Bonds as of 15 January 2015 (unified text Journal of Laws 2020 No 1208), in the way that will not require to prepare a prospectus or information memorandum;
- Bonds will be of fixed interest rate, indicated in bonds issue terms and conditions. The level of interest rate will depend on rating of ESG agency, i.e. MSCI ESG Research (UK) Limited or another entity that will replace it, which measure the Company’s resilience to material environmental, social and governance (ESG) risks and how well it manage those risks, or alternative ESG rating (“ESG Rating”). The interest rate for the first interest period will amount to 2,875% per annum and in the next interest periods will stay at the same level or it is possible to change it by 0,1% or 0,2% per annum, respectively, depending on the level of ESG rating admitted according to the Bond issue terms and conditions.

The Company plans to use the financial resources from the Bonds issue for the general corporate purposes, including realization of ESG target, i.e. maintaining by the Company of the ESG rating admitted by the MSCI ESG Research (UK) Limited at the level as of the day of the Bonds issue or achieving of higher rating.

See also regulatory announcement no 64/2020 dated 22 December 2020, no 63/2020 dated 8 December 2020, no 56/2020 dated 28 October 2020, no 103/2018 dated 24 October 2018, no 102/2018 dated 24 October 2018, no 13/2007 dated 20 February 2007 and no 75/2006 dated 27 November 2006.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu
2021-03-17Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk