• Odbierz prezent
PKNORLEN: Ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji (2021-05-13 20:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-05-13
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2021 roku został ustanowiony program emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) umożliwiający Spółce emisje euroobligacji („Euroobligacje”). W tym samym dniu Centralny Bank Irlandii (Central Bank of Ireland) zatwierdził prospekt emisyjny dla Programu EMTN. Na podstawie Programu EMTN Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji Euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności. W ramach Programu EMTN łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Euroobligacji w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5.000.000.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Program EMTN otrzymał oceny ratingowe na poziomie Baa2 od agencji Moody’s Investors Service oraz BBB- od agencji Fitch Ratings.

W celu umożliwienia wyemitowania Euroobligacji jako tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych Spółka opracowała i opublikuje na swojej stronie internetowej zasady zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”). Spółka określiła w nich cele zielonego finansowania, na które przeznaczane będą środki z emisji Euroobligacji.

Zasady Green Finance Framework, które będą opublikowane przez PKN ORLEN S.A. zostały zrewidowane przez agencję Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na podstawie dokonanego przeglądu Vigeo Eiris wydało dla Spółki opinię (tzw. Second Party Opinion), która potwierdza zgodność opublikowanych przez Spółkę zasad Green Finance Framework z międzynarodowymi standardami Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook.

W najbliższym czasie Spółka planuje pierwszą emisję Euroobligacji w ramach Programu EMTN. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innego podmiotu.

Patrz także: raport bieżący nr 16/2021 z 29 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Establishing the medium term eurobonds programme
Regulatory announcement no 23/2021 dated 13 May 2021

PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that on 13 May 2021 the Company established the medium term eurobonds programme (“EMTN Programme”), which enables the Company to issue the eurobonds (“Eurobonds”). On the same day the Central Bank of Ireland approved the EMTN Programme prospectus. Based on the EMTN Programme the Company will be able from time to time to issue Eurobonds, in many tranches and currencies, with various interest structures and due dates. Within the EMTN Programme the total nominal value of the issued and outstanding Eurobonds, in no time, will not exceed the amount of EUR 5 000 000 000 or the equivalent of that amount in other currencies. The EMTN Programme received following ratings: Baa2 from Moody’s Investors Service and BBB- from Fitch Ratings.

In order to enable to issue the Eurobonds as so called green or sustainable bonds the Company prepared and will publish on its website the Green Finance Framework. In the Green Finance Framework the Company set goals of green financing, for which cash from issue of the Eurobonds will be allocated.

The Green Finance Framework, which will be published by the Company, has been revised by Vigeo Eiris, Moody’s Corporation affiliate which assesses the issuers’ ESG performance. On the basis of the assessment Vigeo Eiris provided Second Party Opinion for PKN ORLEN S.A., which confirms the compliance of the Green Finance Framework published by the Company with Green Bond Principles and Climate Transition Finance Handbook international standards.

In the near future the Company plans first Eurobonds issue within the EMTN Programme. The Company will apply for the admission of a particular series of Eurobonds to trading on the regulated market of Euronext Dublin, the Warsaw Stock Exchange or any other entity.

See also: regulatory announcement no 16/2021 as of 29 April 2021.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-13Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2021-05-13Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk