• Odbierz prezent
PKNORLEN: raport finansowy (2021-07-29 06:57)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-07-29
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020*półrocze / 2021półrocze / 2020*
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 53 985 39 087 11 872 8 801
Zysk z działalności operacyjnej powiększone o amortyzację (EBITDA) 7 608 4 494 1 673 1 012
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 7 697 5 144 1 693 1 158
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT), w tym: 5 003 2 431 1 100 547
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA - 4 062 - 915
Zysk przed opodatkowaniem 5 015 1 887 1 103 425
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 4 205 2 773 925 624
Zysk netto 4 116 2 123 905 478
Całkowite dochody netto 4 504 2 059 990 464
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 072 2 106 895 474
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 464 2 045 982 460
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 975 3 872 1 974 872
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (6 625) (4 096) (1 457) (922)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (859) (2 812) (189) (634)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 491 (3 036) 328 (684)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 9,52 4,92 2,09 1,11
30/06/202131/12/2020*30/06/202131/12/2020*
Aktywa trwałe 62 284 59 433 13 777 12 879
Aktywa obrotowe 33 608 24 615 7 434 5 334
Aktywa razem 95 892 84 048 21 211 18 213
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 234 229
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 44 580 41 596 9 861 9 014
Kapitał własny 45 420 42 389 10 046 9 185
Zobowiązania długoterminowe 22 711 18 717 5 024 4 057
Zobowiązania krótkoterminowe 27 761 22 942 6 141 4 971
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 104,23 97,25 23,06 21,07
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEpółrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 35 189 28 101 7 739 6 327
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 003 619 880 139
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 3 005 (327) 661 (74)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 3 828 (2 497) 842 (562)
Zysk/(Strata) netto przed odpisami aktualizującymi wartość rzeczowego i finansowego majątku trwałego netto 3 329 (421) 732 (95)
Zysk/(Strata) netto 3 296 (2 440) 725 (549)
Całkowite dochody netto 3 406 (2 458) 749 (553)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 168 2 180 917 491
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 108) (3 213) (903) (723)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 784 (1 618) 172 (364)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 844 (2 651) 186 (597)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 7,71 (5,70) 1,70 (1,28)
30/06/202131/12/2020*30/06/202131/12/2020*
Aktywa trwałe 40 766 38 993 9 018 8 449
Aktywa obrotowe 23 405 15 559 5 177 3 372
Aktywa razem 64 171 54 552 14 195 11 821
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 234 229
Kapitał własny 33 778 31 869 7 472 6 906
Zobowiązania długoterminowe 12 124 9 093 2 682 1 970
Zobowiązania krótkoterminowe 18 269 13 590 4 041 2 945
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 78,97 74,51 17,47 16,15

* dane przekształcone
Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku – 4,4413 EUR/PLN;
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2021 roku –4,5208 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2020 – 4,6148 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PKN_ORLEN_210729_2021półrocze - RAPORT IH2021.pdfSprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2021r. - wer. polska
PKN Orlen_raport z przeglądu_SSF_30.06.2021p.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2021r. - wer.polska
PKN Orlen_raport z przeglądu_JSF_30.06.2021p.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2021r. - wer.polska
PKN_ORLEN_210729_2021halfyear- RAPORT IH2021_ENG.pdfSprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2021r. - wer. angielska
PKN Orlen_raport z przeglądu_SSF_30.06.2021e.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2021r. - wer.angielska
PKN Orlen_raport z przeglądu_JSF_30.06.2021e.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2021r. - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-28Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2021-07-28Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu
2021-07-28Adam BurakCzłonek Zarządu
2021-07-28Patrycja KlareckaCzłonek Zarządu
2021-07-28Zbigniew LeszczyńskiCzłonek Zarządu
2021-07-28Michał RógCzłonek Zarządu
2021-07-28Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2021-07-28Józef WęgreckiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk