• Odbierz prezent
PKNORLEN: raport finansowy (2021-04-15 07:12)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
259400VVMM70CQREJT740000028860
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży58 816,0089 049,0013 146,0020 700,00
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA)3 473,005 818,00776,001 352,00
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)1 550,004 059,00346,00944,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem-2 121,005 632,00-474,001 309,00
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi wartość rzeczowego i finansowego majątku trwałego netto869,003 811,00194,00886,00
Zysk/(Strata) netto -2 356,004 813,00-527,001 119,00
Całkowite dochody netto-2 627,004 787,00-587,001 113,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 979,006 086,00889,001 415,00
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej-5 884,00-1 421,00-1 315,00-330,00
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej-2 573,00-3 062,00-575,00-712,00
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych-4 478,001 603,00-1 001,00373,00
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję)-5,5111,25-1,232,62
Aktywa trwałe38 898,0036 939,008 429,008 674,00
Aktywa obrotowe15 559,0023 337,003 372,005 480,00
Aktywa razem54 457,0060 276,0011 801,0014 154,00
Kapitał podstawowy1 058,001 058,00229,00248,00
Kapitał własny31 869,0034 924,006 906,008 201,00
Zobowiązania długoterminowe8 998,0011 769,001 950,002 764,00
Zobowiązania krótkoterminowe13 590,0013 583,002 945,003 190,00
Liczba akcji427 709 061,00427 709 061,00427 709 061,00427 709 061,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję)74,5181,6516,1519,17
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe”, użyto średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
1 EUR 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,6148 PLN 4,2585 PLN
Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych 4,4742 PLN 4,3018 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1_LISTPREZESAZARZADU.xhtml
PKN_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml
PKN_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
3_WYBRANE_DANE_FINANSOWE_PKN_ORLEN_2020.xhtml
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PKN_ORLEN_2020.xhtml
4_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PKN_ORLEN_2020.xhtml.xades
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN_ZA_2020.xhtml
5_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_ORLEN_ZA_2020.xhtml.xades
6_OSWIADCZENIE_ZARZADU_JEDN.xhtml
6_OSWIADCZENIE_ZARZADU_JEDN.xhtml.xades
7_INFORMACJA_ZARZADU_W_SPRAWIE_WYBORU_AUDYTORA.xhtml
7_INFORMACJA_ZARZADU_W_SPRAWIE_WYBORU_AUDYTORA.xhtml.xades
8_OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU_I_WYBORU_AUDYTORA.xhtml
9_OCENA_RADY_NADZORCZEJ_DOT_SPRAW_FIN_I_SPRAW_Z_DZIALALNOSCI.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk