• Odbierz prezent
PKNORLEN: Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2020 roku wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 2020 rok (2021-04-02 17:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2020 roku wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2020 rok:
 Ujęcie odpisów i odwróceń aktualizujących wartość aktywów trwałych w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości netto około (803) mln PLN. Oszacowana kwota odpisów netto wynika z aktualizacji wyceny aktywów wydobywczych w ORLEN Upstream Polska i Orlen Upstream Kanada. Poziom odpisów wynika przede wszystkich z odnotowanego w 2020 roku istotnego spadku rynkowych cen aktywów wydobywczych w Kanadzie, spadku poziomu rezerw 2P wykazanych w Raporcie Rezerw dla aktywów kanadyjskich oraz wzrostu stóp dyskonta, odzwierciedlającego zwiększone ryzyko rynkowe związane z prowadzoną działalnością wydobywczą.
 Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w ORLEN Lietuva o łącznej wartości około (81) mln PLN. Oszacowana kwota odpisów wynika z aktualizacji wyceny aktywów w oparciu o przeprowadzone testy na utratę wartości.
 Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w Unipetrol a.s. o łącznej wartości około (66) mln PLN. Oszacowana kwota wynika z odpisu aktualizującego aktywów PARAMO a.s. związanego z zatwierdzeniem nowej strategii działalności oraz decyzją o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Kolin.
Łączy wpływ powyższych odpisów i odwróceń na wynik skonsolidowany Grupy ORLEN za rok 2020 wyniesie około (950) mln PLN

Ponadto PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2020 rok:
 Ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około (1 218) mln PLN.
 Ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Lietuva o łącznej wartości około (87) mln PLN.
 Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Oil Sp. z o.o. o łącznej wartości około 58 mln PLN.
Łączy wpływ powyższych odpisów i odwróceń na wynik jednostkowy PKN ORLEN za rok 2020 wyniesie około (1 247) mln PLN.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 9/2021 z 25 marca 2021 roku PKN ORLEN S.A. opublikuje roczne sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za 2020 rok zawierające skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Predicted accounting one-offs which impact significantly on financial data for 2020 presented in ORLEN Capital Group financial statement for 2020
Regulatory announcement no 10/2021 dated 2 April 2021

PKN ORLEN S.A. („Company”) informs that it predicts that following accounting one-offs, which affected significantly the financial data for 2020 will be included in consolidated financial statement for 2020:

- recognition of impairments and reversal of impairments of assets in ORLEN Upstream Sp. z o.o. with the total net value of ca. PLN (803) m. The estimated net value of impairments results from revaluation of upstream assets in ORLEN Upstream Polska and ORLEN Upstream Canada. The level of impairments results mainly from significant decline of upstream assets market prices in Canada recorded in 2020, decrease of 2P reserves indicated in Reserves Report for Canadian assets and increase of discount rates, reflecting increased market risk connected with conducted upstream operations.

- recognition of impairments of assets in ORLEN Lietuva with the total value of ca. PLN (81) m. The estimated value of impairments results from revaluation of assets based on conducted impairment tests.

- recognition of impairments of assets in Unipetrol a.s. with the total value of ca. PLN (66) m. The estimated value of impairments results from revaluation of assets in PARAMO a.s. connected with approval of new operating strategy and decision to close the production plant in Kolin.

Total impact of above-mentioned impairments and reversal of impairments on ORLEN Group consolidated result for 2020 will amount to ca. PLN (950) m.

Moreover, PKN ORLEN informs that it predicts that following accounting one-offs, which affected significantly the financial data for 2020 will be included in unconsolidated financial statement for 2020:

- recognition of impairments on shares value in ORLEN Upstream Sp. z o.o. with the total value of ca. PLN (1 218) m.

- recognition of impairments on shares value in ORLEN Lietuva with the total value of ca. PLN (87) m.

- reversal of impairments on shares value in ORLEN Oil Sp. z o.o. with the total value of ca. PLN 58 m.

Total impact of above-mentioned impairments and reversal of impairments on PKN ORLEN unconsolidated result for 2020 will amount to ca. PLN (1 247) m.

In accordance with information provided in regulatory announcement no 9/2021 dated 25 March 2021 PKN ORLEN will publish ORLEN Group consolidated financial statements for 2020 containing consolidated financial statements, unconsolidated financial statements and management board report on the ORLEN Group operation on 15 April 2021.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2021-04-02Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk