• Odbierz prezent
PKNORLEN: Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ORLEN Południe S.A. a PGNiG S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji w zakresie produkcji, obrotu oraz wykorzystania biometanu (2021-05-05 11:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ORLEN Południe S.A. a PGNiG S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji w zakresie produkcji, obrotu oraz wykorzystania biometanu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2021 roku spółka ORLEN Południe S.A. podpisała list intencyjny z PGNiG S.A. („List intencyjny”), („Strony”), w którym strony zadeklarowały wolę przystąpienia do wspólnych rozmów i czynności w celu analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji w zakresie produkcji, obrotu oraz wykorzystania biometanu („Inwestycja”). Realizacja Inwestycji ma się opierać na wspólnym przedsięwzięciu Stron (joint venture), w szczególności przy wykorzystaniu spółki celowej („SPV”), przy czym ORLEN Południe S.A. ma posiadać status podmiotu dominującego w tej spółce.
Intencją Stron jest, aby przedmiotem działalności SPV było w szczególności pozyskiwanie i budowa instalacji biometanowych, rozwój technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu, a także produkcja, obrót i wykorzystanie biometanu w różnych obszarach działalności Stron.

Warunkiem utworzenia SPV jest uzyskanie przez Strony zgody odpowiedniego organu ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.

Podpisany dzisiaj List intencyjny jest wynikiem wykonanych przez Strony prac analitycznych oraz rozwojowych dotyczących produkcji biometanu z docelowym stworzeniem bazy technologicznej, naukowej, prawnej i ekonomicznej dla sieci biometanowni, w której każda będzie wytwarzać około 4 mln m3/rok biometanu.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w spółce ORLEN Południe S.A.

Patrz także raport bieżący nr 50/2020 z 3 września 2020 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Signing a letter of intent between ORLEN Południe and PGNiG concerning analysis of possibilities of realization of common investments regarding production, trading and use of biomethane

Regulatory announcement no 19/2021 dated 5 May 2021

PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) informs that on 5 May 2021 ORLEN Południe and PGNiG (“Parties”) has signed a letter of intent (“Letter of intent”), in which the Parties declared the will to start the common talks and actions to analyse possibilities of common investments regarding production, trading and use of biomethane (“Investment”). The Investment will be realised through the joint venture between the Parties, in particular by using special purpose vehicle (“SPV”), where ORLEN Południe will act as a parent entity in the company.
The intention of the Parties is that the core business of SPV shall be in particular acquisition and construction of biomethane plants, development of biomethane production technologies, as well as production, trading and use of biomethane in different fields of the Parties business activity.

The condition to set up the SPV is to obtain an approval of relevant antitrust authorities for the concentration.

The Letter of intent signed today is a result of analytical and development works on biomethane production with a target to create a technological, science, law and economic base to create a biomethane plants network with the production capacity of ca. 4 million m3/ year each plant.

PKN ORLEN holds 100% of ORLEN Południe shares.

See also: regulatory announcement no 50/2020 as of 3 September 2020.


POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2021-05-05Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk