• Odbierz prezent
PKNORLEN: Inwestycja rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku (2021-05-24 09:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Inwestycja rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację inwestycji dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku („Projekt”). Projekt stanowi część Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez Spółkę 12 czerwca 2018 roku.
W ramach realizacji Projektu zakłada się pozyskanie dofinasowania w postaci Pomocy Publicznej dla osiągnięcia akceptowalnego poziomu efektywności ekonomicznej projektu. Trwają także prace w zakresie pozyskania finansowania dla Projektu w formule project finance.
Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 13,5 mld PLN. Zakończenie fazy budowy inwestycji planowane jest na 1 kwartał 2024 roku, a uruchomienie produkcyjne Kompleksu Olefin III na początek 2025 roku. Spółka szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld PLN rocznie.

Dzięki dzisiejszej zgodzie Rady Nadzorczej Spółki możliwe będzie podpisanie umowy na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL z preferowanym oferentem, tj. ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie, lub spółką powołaną przez przedmiotowe spółki do realizacji umowy EPCC jako generalnego wykonawcy („Preferowany oferent”), po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych. W związku z dzisiejszą decyzją Rady Nadzorczej Spółki, PKN ORLEN S.A. podpisze z Preferowanym oferentem porozumienie odnośnie kontynuacji negocjacji umowy EPCC dla zakresu ISBL oraz umów licencyjnych.

W związku z Projektem została utworzona spółka ORLEN Olefiny Sp. z o.o., w ramach której planowana jest realizacja Projektu.

Realizacja projektu została zatwierdzona przez Zarząd PKN ORLEN S.A. w dniu 18 maja 2021 roku

Patrz także: raport bieżący nr 26/2021 z 24 maja 2021 roku oraz nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Development of Olefins complex investment in the Production Plant in Plock
Regulatory announcement no 27/2021 dated 24 May 2021

PKN ORLEN (“Company”) informs that on 24 May 2021 the Company’s Supervisory Board gave consent for realization of the development of Olefins complex investment in the Production Plant in Plock (“Project”). The Project is a part of Petrochemical segment development program, announced by the Company on 12 June 2018.
Within the Project realization process it is assumed to receive State aid to reach the acceptable economic efficiency level for the project. There are also works in progress to obtain financing for the Project in project finance formula.
Total cost of the investment is estimated at the level of ca. PLN 13,5 bn. Closing of the building phase of the investment is planned for the first quarter 2024 and start of production at the Olefins III Complex for the beginning of 2025. The Company estimates that realization of the investment would increase EBITDA by ca. PLN 1 bn annualy.

With today consent of the Company’s Supervisory Board, it will be possible to sign the agreement for building of Olefins III unit complex in EPCC formula (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) for ISBL with the preferred bidder, i.e. Hyundai Engineering Co., Ltd. headquartered in Seoul and Técnicas Reunidas S.A. headquartered in Madrid, or with a company set up by those companies to realize EPCC agreement as a general contractor (“Preferred bidder”), after all contractual provisions are negotiated. According to today Company’s Supervisory Board decision, PKN ORLEN will conclude with the Preferred bidder a cooperation agreement to continue the negotiations of EPCC contract for ISBL and license agreements.

In connection with the Project there has been set up a company ORLEN Olefiny Sp. z o.o. within which the Project realization is planned.

Realization of the project has been accepted by PKN ORLEN Management Board on 18 May 2021.

See also: regulatory announcement no 26/2021 as of 24 May 2021, no 69/2018 as of 12 June 2018.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-24Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2021-05-24Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk