• Odbierz prezent
PJP MAKRUM S.A.: raport finansowy (2021-03-31 22:37)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PJP MAKRUM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.pjpmakrum.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
259400ICV5B4DJQK83770000024679
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży341 881,00271 995,0076 697,0063 231,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 872,007 969,004 907,001 853,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 237,008 364,004 540,001 945,00
Zysk (strata) netto14 871,005 556,003 336,001 292,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego
14 871,005 556,003 336,001 292,00
Zysk na akcję (PLN)2,490,930,560,22
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)2,490,930,560,22
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej27 045,0012 317,006 067,002 863,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-26 438,00-15 054,00-5 931,00-3 500,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-3 270,002 823,00-734,00656,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 663,0086,00-593,0020,00
Aktywa243 862,00236 877,0052 843,0055 625,00
Zobowiązania długoterminowe24 247,0020 108,005 254,004 722,00
Zobowiązania krótkoterminowe99 819,00109 032,0021 630,0025 603,00
Kapitał własny119 796,00107 737,0025 959,0025 299,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
119 796,00107 737,0025 959,0025 299,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
pjp-2020-12-31.zipPJP Makrum Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF za 2020 rok
pjp-2020-12-31.zip.XAdES
PJPMakrum_Skonsolidowane_sprawozdanie_zarzadu_2020.xhtmlPJP Makrum Skonsolidowane sprawozdanie zarządu 2020
PJPMakrum_Skonsolidowane_sprawozdanie_zarzadu_2020.xhtml.XAdES
PJPMakrum_List_zarzadu_2020.xhtmlList zarządu PJP Makrum
PJPMakrum_List_zarzadu_2020.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_zarzadu_GRUPA_PJPMakrum.xhtmlOświadczenie zarządu do raportu skonsolidowanego
Oswiadczenie_zarzadu_GRUPA_PJPMakrum.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_rady_nadzorczej _ocena_sprawozdania.xhtmlOświadczenie RN - sprawozdanie
Oswiadczenie_rady_nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_komitetu_audytu.xhtmlOświadczenie RN - komitet audytu
20_GK_PJPM_IFRS_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP.xhtmlSprawozdanie z badania SSF
20_GK_PJPM_IFRS_Audit_Report_PAS_consolidated_JZP.T.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk