• Odbierz prezent
PJP MAKRUM S.A.: raport finansowy (2021-03-31 22:36)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PJP MAKRUM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.pjpmakrum.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
259400ICV5B4DJQK83770000024679
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży104 031,00124 089,0023 338,0028 847,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 949,008 620,00886,002 004,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 873,008 591,00869,001 997,00
Zysk (strata) netto4 105,007 080,00921,001 646,00
Zysk na akcję (PLN)0,691,180,150,28
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 342,004 039,00301,00939,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 732,00-11 078,00-613,00-2 575,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 067,008 189,00464,001 904,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów599,001 005,00134,00236,00
Aktywa169 534,00166 873,0036 737,0039 186,00
Zobowiązania długoterminowe21 064,0011 948,004 564,002 806,00
Zobowiązania krótkoterminowe49 575,0056 547,0010 743,0013 279,00
Kapitał własny98 895,0098 378,0021 430,0023 102,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PJPMakum_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtmlPJP Makrum S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020
PJPMakum_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml.XAdES
PJPMakrum_Jednostkowe_sprawozdanie_zarzadu_2020.xhtmlPJP Makrum S.A. Jednostkowe sprawozdanie zarządu 2020
PJPMakrum_Jednostkowe_sprawozdanie_zarzadu_2020.xhtml.XAdES
PJPMakrum_List_zarzadu_2020.xhtmlList zarządu PJP Makrum
PJPMakrum_List_zarzadu_2020.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_zarzadu_PJPMakrum.xhtmlOświadczenie zarządu do raportu jednostkowego
Oswiadczenie_zarzadu_PJPMakrum.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_rady_nadzorczej _ocena_sprawozdania.xhtmlOświadczenie RN - sprawozdanie
Oswiadczenie_rady_nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_komitetu_audytu.xhtmlOświadczenie RN - komitet audytu
20_PJPM_IFRS_Audit_Report_PAS_standalone_JZP.xhtmlSprawozdanie z badania JSF
20_PJPM_IFRS_Audit_Report_PAS_standalone_JZP.T.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk