• Odbierz prezent
PIT: Powołanie Członka Rady Nadzorczej. (2022-09-30 20:15)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Polaris IT Group SA informuje, że dr Péter Dávid został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członka Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA. Dr Péter Dávid zasiadał już w Radzie, powołany w trybie uzupełnienia przez Radę Nadzorczą w czerwcu 2022 r. (Rb EBI 5/2022)
Poniżej życiorys zawodowy.

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Dr Péter Dávid, Członek Rady Nadzorczej.
Termin upływu kadencji: 30 grudnia 2024 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Péter Dávid studiował prawo i ukończył studia na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya, a następnie uzyskał tytuł specjalisty prawnego w zakresie prawa telekomunikacyjnego (LL.M.) na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Peczu. Od 2006 r. pracował jako kandydat na prawnika, a od 2008 r. jako asystent prawny Pełnomocnika ds. Praw Konsumentów w dziedzinie komunikacji. Od 2011 roku był radcą prawnym w National Infocommunications Service Company Ltd (NISZ). Od 2014 r. był specjalistą ds. ochrony danych, prawa korporacyjnego i compliance w firmie MARK Hungarian Restructuring and Debt Management Ltd. Od marca 2017 r. był ekspertem ds. prawnych i zgodności w Dyrekcji Wykonawczej ds. Analizy Systemu Finansowego i Zachęt do Udzielania Kredytów Banku Centralnego Węgier. Był głównym specjalistą ds. prawnych w Budapest Institute of Banking Ltd. i wykładowcą jego kursów ochrony danych. Od maja 2020 r. był kierownikiem Laboratorium Nadzoru Innowacji Finansowych (Fintechlab) Banku Centralnego Węgier, a w sierpniu 2021 r. dołączył do nowo powstałej firmy fintech - Platex Europe Zrt. - jako szef jednostki biznesowej zajmującej się emisją i płatnościami pieniądza elektronicznego. Mając za sobą dziesiątki lat doświadczenia w branży, w 2022 r. założył własną kancelarię prawną, której celem jest obsługa i wsparcie sektora fintech.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Brak takiej działalności.

d) informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Nie istnieje spółka prawa handlowego lub spółka osobowa, w której pan Péter Dávid jest lub był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w ciągu ostatnich trzech lat.

e) informacja, na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie ma takiej decyzji sądu.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Pan Péter Dávid nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w żadnej takiej spółce lub spółce osobowej w okresie ostatnich pięciu lat.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
Pan Péter Dávid nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej prawa handlowego, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Péter Dávid nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w podobnym rejestrze.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-09-30 20:15:47Wiktor RaszkowskiProkurent

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk