• Odbierz prezent
PHARMENA S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej z BGK (2021-03-03 10:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej z BGK
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pharmena S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 2 marca 2021 r. otrzymał podpisany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej w kwocie kredytu obrotowego do 2.000.000,00 PLN, który przedłuża obowiązywanie umowy o kredyt do 28 lutego 2022 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne - WIBOR 3M + marża banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:
1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z nową deklaracją wekslową poręczoną przez Poręczyciela wekslowego - „PELION” SPÓŁKĘ AKCYJNĄ;
2) upoważnienie dla BGK do rachunku bankowego prowadzonego w BGK
3) zastaw rejestrowy na zapasach towarów i materiałów o wartości min. 2.500.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100) przedłużony w drodze aneksu
4) cesja należności z Umowy Dystrybucyjnej z dnia 04.08.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami między Kredytobiorcą a Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z siedzibą w Łodzi przedłużona w drodze aneksu
5) umowa cesji globalnej, w której cedent PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA przelewa na BGK istniejące i przyszłe wierzytelności z tytułu sprzedaży do DOZ SPÓŁKA AKCYJNA DIRECT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, reprezentowanej przez DOZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, o której mowa w § 1 ust. 14 pkt 6) Umowy;
6) umowa cesji praw z polis ubezpieczeniowych zapasów przedłużona w drodze aneksu
7) wpłata prowizji o której mowa w § 5 Aneksu.

Aneks do umowy o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej został zawarty w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższy aneks został zawarty na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność umowy o kredyt w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHARMENA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-530Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska178
(ulica)(numer)
(42) 291 33 70(42) 291 33 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
728-24-67-846473085607
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Konrad PalkaPrezes Zarządu
2021-03-03Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk