• Odbierz prezent
PHARMENA S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (2021-03-17 16:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 marca 2021 r. otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 5 Statutu Spółki wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Aktualna treść § 5 Statutu Spółki (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki)
"Kapitał zakładowy wynosi 1.113.775,80 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.137.758 (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 5.730.000 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
2) 524.260 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
3) 781.782 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,
4) 1.759.010 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,
5) 2.189.706 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.189.706,
6) 153.000 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 153000."

Poprzednia treść § 5 Statutu Spółki
„Kapitał zakładowy wynosi 1.098.475,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.984.758 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.730.000 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
2) 524.260 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
3) 781.782 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,
4) 1.759.010 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,
5) 2.189.706 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.189.706,

Zmiana Statutu wskutek zmiany wysokości kapitału zakładowego wynika z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w ramach emisji akcji serii F.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHARMENA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-530Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska178
(ulica)(numer)
(42) 291 33 70(42) 291 33 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
728-24-67-846473085607
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Konrad PalkaPrezes Zarządu
2021-03-17Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk