• Odbierz prezent
PHARMENA S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:12)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHARMENA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-530Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska178
(ulica)(numer)
(42) 291 33 70(42) 291 33 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
728-24-67-846473085607
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody ze sprzedaży3 626 3 297 780 721
Zysk (strata) na działalności operacyjnej124 (319)27 (70)
Zysk (strata) brutto(25)(415)(5)(91)
Zysk (strata) netto(182)(576)(39)(126)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy(171)(568)(37)(124)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(272)(2 596)(59)(568)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12)(38)(3)(8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(89)3 766 (19)824
Przepływy pieniężne netto, razem(373)1 132 (81)248
Średnioważona liczba akcji (szt.)11 137 758 11 025 558 11 137 758 11 025 558
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02)(0,05)(0,00)(0,01)
Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02)(0,05)(0,00)(0,01)
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa obrotowe7 662 8 198 1 647 1 782
Aktywa trwałe2 670 2 953 574 642
Aktywa razem10 332 11 151 2 221 2 424
Zobowiązania krótkoterminowe 11 546 11 578 2 482 2 517
Zobowiązania długoterminowe 4 119 4 694 885 1 021
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej(5 066)(4 865)(1 089)(1 058)
Udziały niekontrolujące(267)(256)(57)(56)
Liczba akcji (szt.)11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SAQS_PHAR 122_FINAL.pdfPharmena Raport za I kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Konrad PalkaPrezes Zarządu
2022-05-27Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk