• Odbierz prezent
PGS SOFTWARE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (2021-08-05 01:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR"), Zarząd spółki PGS Software S.A. („Spółka" lub „ Emitent") („Zarząd") niniejszym przekazuje opóźnioną w dniu 26 lipca 2021 roku informację poufną dotyczącą otrzymania od Pana Wojciecha Gurgula oraz Pana Pawła Gurgula („Akcjonariusze”) zawiadomienia o rozpoczęciu negocjacji z (i) Xebia Topco B.V., (ii) Xebia Consultancy Services B.V. oraz (iii) Waterland w zakresie sprzedaży do 18.134.000 akcji Spółki, stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 75,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na rzecz Xebia Consultancy Services B.V.

TREŚĆ OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ:

„Zarząd spółki PGS Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Emitenta, informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Gurgula oraz Pana Pawła Gurgula („Akcjonariusze”) zawiadomienia o rozpoczęciu negocjacji z (i) Xebia Topco B.V., (ii) Xebia Consultancy Services B.V. oraz (iii) Waterland w zakresie sprzedaży do 18.134.000 akcji Spółki, stanowiących 64,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 75,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”) na rzecz Xebia Consultancy Services B.V.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Emitenta proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. Co więcej, nie można wykluczyć, że Akcjonariusze otrzymają również oferty nabycia Akcji od innych podmiotów. Osiągnięcie celu negocjacji uzależnione jest od czynników zewnętrznych, niezależnych od Emitenta.

Spółka będzie informować o otrzymaniu informacji na temat kolejnych kroków w ramach procesu negocjacji w odrębnych raportach bieżących."

UZASADNIENIE OPÓŹNIENIA PRZEKAZANIA INFORMACJI POUFNEJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

W ocenie Zarządu Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie możliwości nabycia akcji Spółki rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Emitenta przez negatywny wpływ na przebieg i wynik procesu negocjacji, w szczególności możliwość pogorszenia pozycji negocjacyjnej obecnych akcjonariuszy, a także wpływając negatywnie na możliwość osiągnięcia przez akcjonariuszy założonych celów biznesowych i finansowych w ramach negocjacji. Nie można wykluczyć, że upublicznienie informacji nt. podjęcia negocjacji mogłoby spowodować próbę zakłócenia przebiegu negocjacji przez podmioty trzecie, w tym w szczególności prowadzące działalność konkurencyjną do Spółki. Co więcej, w ocenie Zarządu, upublicznienie informacji już na etapie rozpoczęcia rozmów z potencjalnym inwestorem mogło nawet doprowadzić do braku możliwości pomyślnego zakończenia negocjacji w przyszłości, ponieważ niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby również wpłynąć spekulacyjnie na zachowanie kursu akcji Spółki. Co więcej spekulacyjne oraz negatywne kształtowanie się ceny akcji Spółki wynikające z ujawnienia informacji o rozpoczęciu negocjacji wpływałoby również na postrzeganie Spółki na rynkach finansowych. Wobec powyższego w ocenie Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji o rozpoczęciu negocjacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, a także jej obecnych akcjonariuszy w ten sposób, że natychmiastowe ujawnienie takiej informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich pomyślny wynik.

5 sierpnia 2021 r., Spółka podjęła decyzję o publikacji opóźnionej Informacji Poufnej z dnia 26 lipca 2021 r., w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania informacji.

Emitent zapewnił należytą ochronę informacji podlegającej opóźnieniu, w szczególności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur - poprzez zapewnienie barier informacyjnych wprowadzonych wewnętrznie i w stosunku do osób trzecich.

Jednocześnie dostęp do opóźnionej informacji uzyskały ze strony Spółki wyłącznie osoby, których dostęp do tej informacji był niezbędny do realizacji obowiązków zawodowych. Ponadto, wszystkie ww. osoby zostały wpisane na listę osób mających dostęp do opóźnionej informacji opóźnionej, pouczone o zasadach zachowania informacji poufnej oraz o sankcjach o charakterze administracyjnym i karnym związanych z bezprawnym wykorzystaniem lub ujawnieniem tych informacji.

Emitent zapewnił również zabezpieczenie systemów informatycznych, w których przechowywane są wszelkie elektroniczne dokumenty związane z opóźnioną informacją, uniemożliwiające dostęp osobom nieuprawnionym.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o zakończeniu i wyniku negocjacji oraz przystąpieniu do realizacji powyższych działań oraz ich warunków, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 i 4 MAR


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGS SOFTWARE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-086Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sucha3
(ulica)(numer)
71 7982692-
(telefon)(fax)
info@pgs-soft.comwww.pgs-soft.com
(e-mail)(www)
8971719181020363023
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Wojciech GurgulPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk