• Odbierz prezent
PGO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A. (2021-03-05 11:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza zmianie stanu posiadania akcji PGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r., otrzymał od Pana Tomasza Domogały (Zawiadamiający), w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Tomasz Domogała („Zawiadamiający”), niniejszym informuję, że w wyniku
nabycia w dniu 03 marca 2021 r. przez spółkę pośrednio zależną od Zawiadamiającego tj. TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (”Spółka Pośrednio Zależna”) w ramach rozliczenia przymusowego wykupu akcji, którego żądanie zostało ogłoszone w dniu 26 lutego 2021r. za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, obejmującego nabycie łącznie 4.232.083 (cztery miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000305325 („Emitent”), stanowiących 4,39 % kapitału zakładowego PGO S.A. i dających tyle samo głosów na jej Walnym Zgromadzeniu („Akcje”), Zawiadamiający pośrednio zwiększył dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o ponad 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem zmiany Pan Tomasz Domogała posiadał bezpośrednio i pośrednio łącznie 92.067.917 akcji zwykłych na okaziciela PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, które to stanowiły 95,61 % kapitału zakładowego tej Spółki oraz dawały prawo do 92.067.917 głosów, stanowiących 95,61 % ogólnej liczby głosów, w tym:
a. bezpośrednio 1.621.371 akcji zwykłych na okaziciela PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, co stanowiło 1,68 % w kapitale zakładowym tej Spółki, akcje te dały prawo do 1.621.371 głosów stanowiących 1,68 % ogólnej liczby głosów.
b. pośrednio poprzez Spółkę Pośrednio Zależną TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 90.446.546 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowiły ok. 93,92 % kapitału zakładowego i dawały 90.446.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły ok. 93,92 % ogólnej liczby głosów Emitenta.

Po dokonaniu zmiany Pan Tomasz Domogała posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 96.300.000 akcji zwykłych na okaziciela PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, które to stanowią 100,00 % kapitału zakładowego tej Spółki oraz dają prawo do 96.300.000 głosów, stanowiących 100,00 % ogólnej liczby głosów, w tym:
a. bezpośrednio 1.621.371 akcji zwykłych na okaziciela PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, co stanowi 1,68 % w kapitale zakładowym tej Spółki, akcje te dają prawo do 1.621.371 głosów stanowiących 1,68 % ogólnej liczby głosów.
b. pośrednio poprzez Spółkę Pośrednio Zależną TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - 94.678.629 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowią ok. 98,32 % kapitału zakładowego i dają 94.678.629 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią ok. 98,32 % ogólnej liczby głosów Emitenta.

Poza wskazaną wyżej spółką pośrednio zależną, tj. TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, akcje Emitenta posiadają – w sposób pośredni – spółka TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000361419), będąca podmiotem zależnym od Zawiadamiającego oraz jednocześnie podmiotem dominującym w stosunku do TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000475476).
Zawiadamiający informuje także, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Ponadto Zawiadamiający nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji Emitenta jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Zawiadamiający informuje również, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do akcji Emitenta. Tym samym łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak ww. instrumentów finansowych, została wskazana powyżej.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGO S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-875Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tysiąclecia101
(ulica)(numer)
+48 32 832-18-00+48 32 359 63 54
(telefon)(fax)
pgo@pgosa.plwww.pgosa.pl
(e-mail)(www)
7712374309590722383
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-05
Łukasz Petrus
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk