• Odbierz prezent
PGNIG: Zawarcie warunkowej umowy nabycia INEOS E&P Norge AS przez PGNiG Upstream Norway AS (2021-03-25 10:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zawarcie warunkowej umowy nabycia INEOS E&P Norge AS przez PGNiG Upstream Norway AS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku spółka zależna Emitenta – PGNiG Upstream Norway AS („PGNiG UN”) zawarła warunkową umowę zakupu przedsiębiorstwa INEOS E&P Norge AS od Grupy INEOS („Umowa”).

INEOS E&P Norge AS („IEPN”) posiada udziały w 22 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmujących m.in. 3 złoża produkcyjne: Alve, Marulk, Ormen Lange oraz terminal gazowy Nyhamna. Szacowana wielkość zasobów węglowodorów wynikająca z posiadanych przez IEPN udziałów w koncesjach wynosi ok. 117 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (na dzień 1 stycznia 2021 roku), z czego ponad 94% stanowią zasoby gazu ziemnego. Szacowany średni poziom wydobycia gazu ziemnego przez PGNiG w Norwegii może w wyniku transakcji wzrosnąć o ok. 1,5 mld m3 rocznie w najbliższych 5 latach. Dodatkowo, PGNiG UN przejmie portfel koncesji poszukiwawczych, w ramach którego IEPN pełni rolę operatora na 6 koncesjach.

Cena umowna nabycia IEPN wynosi 615 milionów dolarów amerykańskich przy efektywnej dacie transakcji przypadającej na dzień 1 stycznia 2021 roku. Ostateczna cena nabycia zostanie pomniejszona o dochody uzyskane przez IEPN w okresie od daty efektywnej transakcji, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia przejęcia kontroli operacyjnej przez PGNiG UN nad IEPN. Warunkiem zawieszającym Umowy jest uzyskanie zgód korporacyjnych w ramach Grupy PGNiG. Warunkiem przejęcia kontroli jest uzyskanie zgód administracyjnych w Norwegii. O spełnieniu warunków dla przejęcia kontroli przez PGNiG UN nad IEPN, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zakup IEPN jest zgodny ze Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, opublikowaną w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, w zakresie zwiększania bazy udokumentowanych zasobów i poziomu wydobycia węglowodorów. W efekcie nabycia IEPN poziom produkcji gazu przez PGNiG UN w Norwegii może osiągnąć szczytowy poziom 4 mld m3 gazu ziemnego rocznie w 2027 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, March 25th 2021

Signing of a conditional agreement to purchase INEOS E&P Norge AS by PGNiG Upstream Norway AS

Current Report No. 12/2021

The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”, the “Company”) announces that on March 25th 2021 the Company’s subsidiary PGNiG Upstream Norway AS (“PGNiG UN”) entered into a conditional agreement to purchase INEOS E&P Norge AS business from INEOS Group (the “Agreement”).

INEOS E&P Norge AS („IEPN”) owns interests in 22 licences on the Norwegian Continental Shelf, including 3 producing fields: Alve, Marulk, Ormen Lange and Nyhamna gas terminal. The estimated volume of hydrocarbon resources associated with IEPN's licence interests is approximately 117million barrels of oil equivalent (as at January 1st 2021), of which over 94% is natural gas. Following the transaction, PGNiG's estimated average gas output in Norway may increase by some 1.5 bcm per annum over the next five years. In addition, PGNiG UN will acquire a portfolio of exploration licences in which IEPN is the operator under 6 licences.

The purchase price is 615 million US dollars as of the effective transaction date of January 1st 2021. The final purchase price will be reduced by revenue earned by IEPN in the period from the effective transaction date, i.e. January 1st 2021, to the date on which PGNiG UN acquires operational control of IEPN. The Agreement is subject to a condition precedent that PGNiG UN obtains corporate approvals within the PGNiG Group. The acquisition of control is conditional upon obtaining administrative approvals in Norway. Information on the fulfilment of the conditions for the acquisition of control over IEPN by PGNiG UN will be provided by the Company in a separate ‘Current Report’.

Acquisition of IEPN is in line with the PGNiG Group Strategy for 2017–2022 (with an outlook until 2026), as announced in Current Report No. 19/2017 of March 13th 2017, by increasing proven hydrocarbon reserves and production. As a result of the acquisition of IEPN, PGNiG UN’s gas production volumes in Norway are estimated to reach a peak level of 4 bcm per annum in 2027.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 5835000022 5835856
(telefon)(fax)
pr@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Paweł MajewskiPrezes Zarządu
2021-03-25Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk