• Odbierz prezent
PGNIG: Zawarcie porozumień określających podstawowe warunki aneksów do umów na dostawy LNG z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC (2021-07-27 12:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zawarcie porozumień określających podstawowe warunki aneksów do umów na dostawy LNG z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki: nr 50/2018 z dnia 16 października 2018 r. oraz nr 25/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., informuje, że w dniu 16 lipca 2021 r. Spółka zawarła porozumienia określające podstawowe warunki aneksów do umów na dostawy gazu skroplonego („LNG”) z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC („Porozumienia”).

Potencjalne podpisanie aneksów ma skutkować zwiększeniem wolumenu dostaw LNG na rzecz PGNiG łącznie o 2 mln ton rocznie pochodzących z planowanych terminali skraplania gazu ziemnego:
• Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish – zwiększenie dostaw z 1 mln ton do 1,5 mln ton LNG rocznie (co odpowiada łącznemu wolumenowi około 2 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) przez 20 lat;
• Plaquemines LNG w Plaquemines Parish – zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie (co odpowiada łącznemu wolumenowi blisko 5,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) przez 20 lat.
Podpisane Porozumienia nie stanowią zobowiązania PGNiG do podpisania aneksów do ww. umów na zakup LNG.

Publikacja informacji dot. zawarcia Porozumień określających podstawowe warunki aneksów do umów na dostawy LNG z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC została opóźniona w dniu 16 lipca 2021 r. do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Warsaw, July 27th 2021

Conclusion of agreements setting out the basic conditions of annexes to the LNG supply contract with Venture Global Plaquemines LNG, LLC and Venture Global Calcasieu Pass, LLC

Current Report No. 32/2021

Further to Current Report No. 50/2018 of October 16th 2018 and to Current Report No. 25/2019 of 12th June 2019, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”, the “Company”) announces that on July 16th 2021 the agreements setting out the basic conditions of annexes to the liquefied natural gas (“LNG”) supply contracts were signed by the Company with Venture Global Plaquemines LNG, LLC and Venture Global Calcasieu Pass, LLC (“Agreements”).

Potential signing of the annexes will cause increase in the volume of LNG supplies to PGNiG by a total of 2 million tonnes of LNG per year from planned liquefaction facilities:

• Calcasieu Pass LNG in Calcasieu Parish – increase in the deliveries from 1 to 1.5 million tonnes of LNG per year (i.e. approximately 2.0 bcm of natural gas after regasification) for 20 years;

• Plaquemines LNG in Plaquemines Parish – increase in the deliveries from 2.5 to 4.0 million tonnes of LNG per year (i.e. approximately 5.4 bcm of natural gas after regasification) for 20 years.

The signed Agreements do not constitute PGNiG’s obligation to sign the aforementioned annexes to LNG supply contracts.

The announcement of information on conclusion of Agreements specifying the basic conditions of annexes to LNG supply contracts with Venture Global Plaquemines LNG, LLC and Venture Global Calcasieu Pass, LLC was delayed on July 16th 2021 until today pursuant to Article 17(4) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16th 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
22 106 45 55
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Arkadiusz SekścińskiWiceprezes Zarządu
2021-07-27Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk