• Odbierz prezent
PGNIG: raport finansowy (2021-03-25 06:36)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 1065000022 1065856
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
2594008YSYXYOTBSQL930000059492
(LEI) (KRS)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży39 197 000,0042 023 000,008 761 000,009 769 000,00
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA)13 009 000,005 504 000,002 908 000,001 279 000,00
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)9 585 000,002 448 000,002 142 000,00569 000,00
Zysk przed opodatkowaniem9 025 000,002 159 000,002 017 000,00502 000,00
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej7 340 000,001 371 000,001 641 000,00319 000,00
Zysk netto7 340 000,001 371 000,001 641 000,00319 000,00
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej6 285 000,002 068 000,001 405 000,00481 000,00
Łączne całkowite dochody6 285 000,002 068 000,001 405 000,00481 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 118 000,004 938 000,003 155 000,001 148 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 254 000,00-6 152 000,00-1 398 000,00-1 430 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 653 000,00327 000,00-816 000,0076 000,00
Przepływy pieniężne netto4 211 000,00-887 000,00941 000,00-206 000,00
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR)1,270,240,280,06
Aktywa razem 62 871 000,0059 185 000,0013 624 000,0013 898 000,00
Zobowiązania razem18 746 000,0021 078 000,004 062 000,004 950 000,00
Zobowiązania długoterminowe razem11 666 000,0010 378 000,002 528 000,002 437 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem7 080 000,0010 700 000,001 534 000,002 513 000,00
Kapitał własny razem44 125 000,0038 107 000,009 562 000,008 948 000,00
Kapitał podstawowy (akcyjny)5 778 000,005 778 000,001 252 000,001 357 000,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tyś szt.)5 778 000,005 778 000,005 778 000,005 778 000,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR)7,646,601,651,55
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR)0,090,180,010,04
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
esef_pgnig-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. za 2020 rok
GK PGNIG 2020 Sprawozdanie z badania.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG
ListPrezesaZarząduPGNiG.xhtmlList Prezesa Zarządu
OświadczenieRN-KARN_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za 2020 rok
OświadczenieRN-ocenaRNdotsprawozdań_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG i Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020
OświadczenieRN-podmiotuprawnionydobadania_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za 2020 rok
Sprawozdanie_GKPGNIG_na_temat_informacji_niefinansowych_Y2020_PL.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2020
SprawozdanieZarząduzDziałalnościGKPGNiGza2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG SA i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020
SSF_Oświadczenie_Zarządu_rzetelność_GKPGNIG_Y2020_PL.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za 2020 rok
SSF_Wybrane_dane_finansowe_GKPGNiG_Y2020_mln_PL.xhtmlWybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok
GK_PGNiG_2020-podpisy.zipSkonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk