• Odbierz prezent
PGNIG: raport finansowy (2021-03-25 06:32)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIGPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-224Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marcina Kasprzaka25
(ulica)(numer)
022 1065000022 1065856
(telefon)(fax)
media@pgnig.plwww.pgnig.pl
(e-mail)(www)
5250008028012216736
(NIP)(REGON)
2594008YSYXYOTBSQL930000059492
(LEI) (KRS)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży21 237 000,0022 615 000,004 747 000,005 257 000,00
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA)8 714 000,001 241 000,001 948 000,00288 000,00
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)7 895 000,00386 000,001 765 000,0090 000,00
Zysk przed opodatkowaniem8 490 000,001 989 000,001 898 000,00462 000,00
Zysk netto6 909 000,001 748 000,001 544 000,00406 000,00
Całkowite dochody razem5 900 000,002 479 000,001 319 000,00576 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 394 000,001 989 000,002 100 000,00462 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 794 000,00-2 256 000,00-624 000,00-524 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 591 000,00-52 000,00-803 000,00-12 000,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto3 009 000,00-319 000,00673 000,00-74 000,00
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR)1,200,300,270,07
Aktywa razem 43 746 000,0041 044 000,009 480 000,009 638 000,00
Zobowiązania razem7 516 000,0010 426 000,001 629 000,002 448 000,00
Zobowiązania długoterminowe razem3 871 000,003 315 000,00839 000,00778 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem3 645 000,007 111 000,00790 000,001 670 000,00
Kapitał własny 36 230 000,0030 618 000,007 851 000,007 190 000,00
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej7 518 000,007 518 000,001 629 000,001 765 000,00
Liczba akcji (średnia ważona w tys. szt.)5 778 000,005 778 000,005 778 000,005 778 000,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR)6,275,301,361,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,090,110,020,03
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG SA za 2020 rok
JSF_Sprawozdanie_jednostkowe_PGNiG_Y2020_PL.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG SA za 2020 rok - podpisy
PGNiG_SA_2020-Raport_Roczny.zipRaport Roczny PGNiG SA za 2020 rok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk