• Odbierz prezent
PGE z wynikami kwartalnymi

28 maja spółka energetyczna PGE przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

28 maja po sesji na GPW, spółka PGE opublikowała raport kwartalny. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9,56 mld zł wobec 7,14 mld zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 34%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 950 mln zł wobec 1,32 mld zł mln zł rok wcześniej. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 612 mln zł wobec 986 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 585 mln zł wobec 935 mln zł rok wcześniej. Wyniki spółki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Spółka poinformowała, że wzrost przychodów wynika z większego wolumenu obrotu energią elektryczną, co jest następstwem wprowadzenia 100% obliga giełdowego (obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej).

W 1 kwartale 2019 r. wynik EBITDA wyniósł 1,89 mld zł wobec 2,21 mld zł w analogicznym kwartale 2018 r., a więc był niższy o 15%.

W segmencie energetyki konwencjonalnej EBITDA wyniosła 683 mln zł i była niższa o 4% rok do roku. EBITDA segmentu Ciepłownictwo wyniosła 405 mln zł, co stanowi spadek o 30% rok do roku. EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 165 mln zł i była wyższa o 45% rok do roku. W segmencie Dystrybucja EBITDA wyniosła 645 mln zł, co stanowi wzrost o 1% r/r. W segmencie Obrót EBITDA wyniosła 169 mln zł i była niższa o 11% r/r.

Nakłady na inwestycje w 1 kwartale 2019 r. wyniosły 1 mld zł i były wyższe o 18% niż przed rokiem. Spółka poinformowała, że zbliża się ku końcowi budowa bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w elektrowni Opole. Zakończenie tej inwestycji w przypadku bloku 5 jest planowane na 15 czerwca 2019 r., a bloku 6 na 30 września 2019 r.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk