• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) (2021-06-23 10:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 spółki zależnej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., informuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) poinformował, że w dniu 23 czerwca 2021 r. została zawarta umowa z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) (zwanymi dalej „Wykonawcą").

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę w formule „pod klucz” budowy bloku gazowo-parowego o łącznej mocy elektrycznej 179,4 MW i mocy cieplnej 162,9 MWt, akumulatora ciepła oraz czterech kotłów wodnych o łącznej mocy 152 MWt. Nowe jednostki mają zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię węglową. Wartość umowy na budowę elektrociepłowni (umowa EPC) wynosi: 1 159 180 000,00 zł netto, (tj. 1 425 791 400,00 zł brutto).

W powiązaniu z umową EPC zawarta została ponadto umowa o świadczenie usług serwisowych od dnia przekazania bloków do eksploatacji do dnia upływu 103 miesięcy. Wartość umowy o świadczenie usług serwisowych (umowa LTSA) wynosi: 25 027 789,80 zł netto oraz 20 717 846,68 euro netto, tj. 30 784 181,45 zł brutto i 25 482 951,42 euro brutto. Łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi ok. 1 278 353 828,68 zł netto, tj. 1 572 375 209,28 zł brutto (według średniego kursu euro na dzień 21 czerwca 2021 r.).

Umowa EPC przewiduje kary umowne dla Wykonawcy związane m.in. z niedotrzymaniem terminu przekazania do eksploatacji, niedotrzymaniem gwarantowanych parametrów technicznych, niedotrzymaniem gwarantowanej dyspozycyjności w okresie gwarancji. Łączna suma kar umownych, wynikających z niedotrzymania terminów, gwarantowanych parametrów technicznych i dyspozycyjności jest ograniczona do 25% wynagrodzenia umownego netto Umowy EPC.
Ponadto Spółka zastrzegła sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

Harmonogram projektu zakłada przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego w II kwartale 2024 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Signing of a contract for construction of gas and steam CHP plant in Siechnice (New Czechnica CHP plant)

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”), with reference to the current report no. 11/2021 of the subsidiary Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., informs that the Management Board of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (the “Company”) has disclosed that on June 23, 2021 the Company has concluded an agreement (the “Agreement”) with syndicate of companies Polimex Mostostal S.A. (Consortium Leader) and Polimex Energetyka sp. z o.o. (Consortium Partner) (later jointly referred to as the “Contractor”) for construction of gas and steam CHP plant in Siechnice (New Czechnica CHP plant) for the Company.

Subject matter of the Agreement is realisation by the Contractor of turn-key construction of CCGT unit with a total gross capacity of 179.4 MWe and 162.9 MWt, heat accumulator and four water boilers with total capacity of 152 MWt. New units will replace currently existing hard coal-fired CHP plant. The value of the Agreement for construction of CHP (EPC agreement) amounts to PLN 1 159 180 000.00 net, (i.e. PLN 1 425 791 400.00 gross).

In connection with the EPC agreement, a LTSA (Long-Term Service Agreement) was also signed with regard to service for 103 months starting from the commissioning date of the units. The value of the LTSA amounts to PLN 25 027 789.80 net and EUR 20 717 846.68 net, i.e. PLN 30 784 181.45 gross and EUR 25 482 951.42 gross. Total value of all concluded agreements amounts to approx. PLN 1 278 353 828.68 net, i.e. PLN 1 572 375 209.28 gross (according to the average EUR/PLN exchange rate on June 21, 2021).

The EPC agreement provides for contractual penalties for the Contractor related to, among others, failure to meet the deadline for commissioning of the unit, failure to comply with the guaranteed technical parameters, failure to deliver the guaranteed level of availability during the guarantee period. The total sum of contractual penalties resulting from the above failures is limited to 25% of the net value of the EPC Agreement.

In addition, the Company reserved the right to charge a contractual penalty for withdrawal from the contract for reasons attributable to the Contractor amounting to 10% of the net value of remuneration.

The project schedule provides for the commissioning of the CCGT unit in the second quarter of 2024.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-23Lechosław RojewskiWiceprezes Zarządu
2021-06-23Paweł CiochWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk