• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zamknięcie transakcji dotyczącej projektu budowy morskich farm wiatrowych (2021-05-06 17:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zamknięcie transakcji dotyczącej projektu budowy morskich farm wiatrowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 r. odpowiednie podmioty z grup kapitałowych PGE oraz Ørsted, po ziszczeniu się warunków zawieszających sfinalizowały transakcję, w ramach której odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Ørsted objęły udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. („EWB2”) oraz Elektrownia Wiatrowej Baltica – 3 sp. z o.o. („EWB3”) – prowadzących budowę dwóch morskich farm wiatrowych: Baltica 2 (o planowanej mocy około 1,5 GW) i Baltica 3 (o planowanej mocy około 1 GW). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Ørsted i PGE (działający poprzez ich odpowiednie spółki zależne) staną się w stosunku 50/50 wspólnikami utworzonego wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Łączna cena objęcia 50% udziałów w EWB2 i EWB3 stanowi równowartość ok. 686 mln zł. Zwiększona cena uwzględnia w szczególności wkłady wniesione przez PGE na rzecz spółek po podpisaniu umowy inwestycyjnej. Po spełnieniu ustalonych założeń odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Ørsted będą zobowiązane do wniesienia do EWB2 and EWB3 dodatkowych wkładów, które mogą wynieść łącznie do 1 024 mld zł.

W ramach zamknięcia transakcji odpowiednie podmioty z obu grup kapitałowych Ørsted oraz PGE zawarły szereg dokumentów, oddzielnie dla spółki Baltica 2 oraz Baltica 3 („Dokumenty Transakcyjne”) obejmujących w szczególności:
(i) umowy wspólników regulujące między innymi zasady ładu korporacyjnego spółek, zasady funkcjonowania zintegrowanych zespołów projektowych, zobowiązania stron w zakresie finansowania i świadczenia innego rodzaju wsparcia na rzecz spółek, ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów w spółkach joint venture oraz skutki naruszenia postanowień i zmiany kontroli;
(ii) umowy dotyczące świadczenia usług rozwojowych regulujące świadczenie usług rozwojowych na rzecz spółek joint venture przez odpowiednie spółki zależne obu stron;
(iii) umowy dotyczące udostępniania zasobów, na podstawie których obie strony oddelegują personel do spółek joint venture;
(iv) umowy pożyczek wspólników, na podstawie których wspólnicy udostępnią finansowanie dłużne (oprócz finansowania kapitałowego) spółkom joint venture; oraz
(v) gwarancje korporacyjne wystawione przez PGE and Ørsted Wind Power A/S, na podstawie których obie stron gwarantują należyte wykonane zobowiązań na etapie rozwoju projektów przez ich odpowiednie spółki zależne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Closing of the transaction regarding offshore wind projects

With regard to current report no. 3/2021 dated February 10, 2021, the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on May 6, 2021, the relevant entities from PGE and Ørsted group, following the fulfilment of the conditions precedent, completed a transaction in which the relevant entities from Ørsted group subscribed for the shares representing 50% of the share capital of Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. (“EWB2”) and Elektrownia Wiatrowa Baltica – 3 sp. z o.o. (“EWB3”) – the companies developing two offshore windfarms: Baltica 2 (with a potential capacity of approximately 1.5 GW) and Baltica 3 (with a potential capacity of approximately 1 GW). Upon the registration of the share capital increase, Ørsted and PGE (acting through their respective subsidiaries) will become 50/50 partners in the joint ventures.

The total subscription price for 50% of the shares in EWB2 and EWB3 amounted to the equivalent of approx. PLN 686 million. The increased price primarily takes into account the capital injection to companies made by PGE, which took place after the signing of the investment agreement. Upon the fulfilment of certain assumptions, the relevant investors from Ørsted group will be required to provide EWB2 and EWB3 with additional cash contributions which may amount in total up to PLN 1 024 bn.

At the closing of the transaction the relevant entities from both Ørsted and PGE groups entered into a number of documents separately for each Baltica 2 and Baltica 3 (the “Transaction Documents”) including notably:

(i) the shareholders’ agreements regulating, inter alia, the corporate governance of the joint ventures, functioning of integrated project teams, obligations of the parties related to the funding of and providing for other support to the joint ventures, restrictions regarding the transfer of interest on the joint ventures as well as the consequences of any events of default and change of control;

(ii) the development services agreements regulating the provision of development services to the joint ventures by the respective affiliates of both parties;

(iii) the resource provisions agreements based on which both parties will delegate personnel to the joint venture;

(iv) the shareholder loan agreements under which the shareholders will provide debt financing (in addition to equity financing) to the joint ventures; and

(v) the corporate guarantees issued by both PGE and Ørsted Wind Power A/S under which both parties guarantee the commitments of their respective subsidiaries in the development stage of the projects.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Wojciech DąbrowskiPrezes Zarządu
2021-05-06Wanda BukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk