• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2020 (2021-02-24 17:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za rok 2020.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 58,14 TWh (w tym 29,79 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 35,67 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 41,17 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 48,58 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2020 roku wyniósł około 5 966 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1 725 mln złotych,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 947 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 306 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 644 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 597 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 110 mln złotych (czyli 0,06 zł na akcję).

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 5 495 mln złotych.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło około 8 413 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2020 roku wyniosła 286,2 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2020 nastąpi 23 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Initial selected consolidated financial and operating data for 2020

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) publishes initial selected consolidated financial and operating data for 2020.

According to the initial estimates net electricity production at PGE Group generating units in 2020 amounted to 58.14 TWh (including 29.79 TWh from lignite), distribution volume reached 35.67 TWh and sales to final off-takers came out at 41.17 TWh. Heat sales volume amounted to 48.58 PJ.

Consolidated EBITDA for 2020 amounted to approximately PLN 5 966 million; including:

EBITDA of Conventional Generation segment PLN 1 725 million,

EBITDA of District Heating segment PLN 947 million,

EBITDA of Distribution segment PLN 2 306 million,

EBITDA of Supply segment PLN 644 million,

EBITDA of Renewables segment PLN 597 million.

Consolidated net profit attributable to equity holders of the parent company amounted to approximately PLN 110 million (i.e. earnings per share of PLN 0.06).

CAPEX amounted to approximately PLN 5 495 million.

Estimated net debt as at December 31, 2020 was approximately PLN 8 413 million.

Average electricity wholesale price realized by Conventional Generation segment in 2020 amounted to PLN 286.2 per MWh.

Disclaimer: Presented values are estimated and may change. Consolidated financial statements of the PGE Group are still being audited by the professional auditor. The annual consolidated report for 2020 will be published on March 23, 2021.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-24Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu
2021-02-24Paweł CiochWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk