• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) (2021-04-01 15:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 spółki zależnej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., informuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) poinformował, że:

• 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, pod warunkiem przyznania przez Urząd Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 1 kwietnia 2021 r.
• 12 marca 2021 r. Spółka uzyskała decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premię kogeneracyjną indywidualną, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dla jednostki Nowa EC Czechnica,
• 1 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przekraczającej kwotę 10 000 000 zł poprzez wyrażenie zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz" polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 8210014509 - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 6760101371- Partner Konsorcjum o wartości 1 277 021 671,15 zł netto, tj. 1 570 736 655,52 zł brutto, w tym:
-Umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto, tj. 1 425 791 400,00 zł brutto,
-Umowa LTSA: 117 841 671,15 zł netto, tj. 144 945 255,52 zł brutto.

Tym samym w dniu 1 kwietnia 2021 r. spełniony został ostatni warunek dotyczący akceptacji wyboru przez Zarząd Spółki oferty konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) złożonej w postępowaniu pn. „Realizacja „pod klucz” Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” oraz zawarta zostanie umowa z ww. konsorcjum na realizację inwestycji Nowa EC Czechnica, o której Spółka poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Fulfilment of conditions necessary to sign a contract for construction of gas and steam CHP plant in Siechnice (New Czechnica CHP plant)

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”), with reference to the current report no. 7/2021 of the subsidiary Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., informs that the Management Board of Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (the “Company”) has disclosed that:

• on March 5, 2021 the Supervisory Board of the Company adopted resolution on giving consent to pursue development turn-key investment consisting of construction of CCGT combined heat and power plant for Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. in Siechnice, in connection with which new fixed assets will be created with a value exceeding PLN 10 000 000, provided that the Energy Regulatory Office (ERO) President grants a co-generation individual premium to the Company for unit New Czechnica CHP plant, on the ground of the Act of December 14, 2018 on promotion of electricity from highly-efficient co-generation, and gave a positive opinion on the draft resolutions included in the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for April 1, 2021.,

• on March 12, 2021 the Company received a co-generation individual premium for unit New Czechnica CHP plant, on the ground of the Act of December 14, 2018 on promotion of electricity from highly-efficient co-generation, by the decision by the ERO President,

• on April 1, 2021 the Extraordinary General Meeting of the Company has adopted resolution on giving consent to acquisition of non-current assets, within the meaning of the Accounting Act of September 29, 1994, exceeding PLN 10 000 000 through giving consent to pursue development turn-key investment consisting of construction of CCGT combined heat and power plant for Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. in Siechnice, in connection with which new fixed assets will be created with a value exceeding PLN 10 000 000, on the ground of agreements with a syndicate of: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warsaw, NIP: 8210014509 – Consortium Leader and Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warsaw, NIP: 6760101371- Consortium Partner, with a value of PLN 1 277 021 671.15 net, i.e. PLN 1 570 736 655.52 gross, including:

- EPC contract: PLN 1 159 180 000.00 net, i.e. PLN 1 425 791 400.00 gross,

- LTSA: PLN 117 841 671.15 net, i.e. PLN 144 945 255.52 gross.

Thus, on April 1, 2021 the last condition was fulfilled with regard to the acceptance of the selection of the consortium consisting of Polimex Mostostal S.A. (Consortium Leader) and Polimex Energetyka sp. z o.o. (Consortium Partner) submitted in the procurement procedure titled „Turn-key construction of CCGT combined heat and power plant for Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. in Siechnice” and the agreement shall be signed with the above mentioned consortium to pursue New Czechnica CHP plant. The Company will inform about the agreement in a separate report.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Ryszard WasiłekWiceprezes Zarządu
2021-04-01Wojciech DąbrowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk