• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: raport finansowy (2021-09-28 20:35)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-28
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży21 90822 7764 8185 128
Zysk/Strata z działalności operacyjnej3 15827169461
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem)3 210-544706-122
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy2 719-637598-143
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 690-688592-155
Całkowite dochody2 659-851585-192
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 2905 3097241 195
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 076-3 449-457-777
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12-1 1533-260
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 226707270159
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)1,44-0,370,32-0,08
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)1,44-0,370,32-0,08
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1 869 760 8291 869 760 8291 869 760 8291 869 760 829
Aktywa trwałe65 18266 49814 41814 410
Aktywa obrotowe14 37115 0893 1793 270
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży2702
Aktywa razem79 55581 59417 59817 681
Kapitał własny45 98143 50110 1719 426
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej45 12542 5189 9829 213
Kapitał podstawowy19 16519 1654 2394 153
Zobowiązania długoterminowe20 56323 0754 5495 000
Zobowiązania krótkoterminowe13 01115 0182 8783 254
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego1 869 760 8291 869 760 8291 869 760 8291 869 760 829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)24,1322,745,344,93
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)24,1322,745,344,93
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży12 82915 1002 8213 400
Zysk/Strata z działalności operacyjnej3644048091
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem)1 6281 604358361
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy1 6011 547352348
Całkowite dochody1 7631 259388283
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42145493102
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5901 487130335
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -283-1 040-62-234
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów728901160203
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,860,830,190,19
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,860,830,190,19
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1 869 760 8291 869 760 8291 869 760 8291 869 760 829
Aktywa trwałe37 52339 0678 3008 466
Aktywa obrotowe19 79714 9374 3793 237
Aktywa razem57 32054 00412 67911 702
Kapitał własny40 79239 0299 0238 457
Kapitał podstawowy19 16519 1654 2394 153
Zobowiązania długoterminowe7 9659 0231 7621 955
Zobowiązania krótkoterminowe8 5635 9521 8941 290

Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2021 roku - 4,5208 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN,

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20210630.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20210630.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3_PGE_GK_HY_2021_raport_finansowy.pdfRaport finansowy za I półrocze 2021 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
4_PGE_GK_HY_2021_raport_audytora.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
5_PGE_HY_2021_raport_audytora.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
6_PGE_GK_HY_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdfSprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2021 r.
1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20210630.pdfSelected financial data for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20210630.pdfSelected consolidated financial data for PGE Capital Group
3_PGE_CG_HY_2021_financial_report.pdfFinancial report for the first half of 2021 containing consolidated half-year financial statements of PGE Capital Group and standalone half-year financial statements
4_PGE_CG_HY_2021_auditors_report.pdfAuditor's review report of the half-year condensed consolidated financial statements of PGE Capital Group for the first half of 2021
5_PGE_HY_2021_auditors_report.pdfAuditor's review report of the half-year condensed standalone financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the first half of 2021
6_PGE_CG_HY_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdfManagement Board's report on activities of PGE Capital Group in the first half of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-28
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
2021-09-28
Wanda Buk
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Paweł Cioch
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Lechosław Rojewski
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Paweł Śliwa
Wiceprezes Zarządu
2021-09-28
Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk