• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: raport finansowy (2021-03-23 21:04)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
259400MP9VXR0E69MJ890000059307
(LEI) (KRS)
Deloitte AudytSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży27 541,0015 146,006 156,003 521,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej712,00779,00159,00181,00
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)1 809,00-1 190,00404,00-277,00
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy1 744,00-1 259,00390,00-293,00
Całkowite dochody1 525,00-1 330,00341,00-309,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 035,00-331,00455,00-77,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 642,00-297,00590,00-69,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 403,00614,00-314,00143,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3 274,00-14,00732,00-3,00
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,93-0,670,21-0,16
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,93-0,670,21-0,16
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1 869 760 829,001 869 760 829,001 869 760 829,001 869 760 829,00
Aktywa trwałe39 067,0041 355,008 466,009 711,00
Aktywa obrotowe14 937,009 083,003 237,002 133,00
Aktywa razem54 004,0050 438,0011 702,0011 844,00
Kapitał własny39 029,0037 504,008 457,008 807,00
Kapitał podstawowy19 165,0019 165,004 153,004 500,00
Zobowiązania długoterminowe9 023,009 665,001 955,002 270,00
Zobowiązania krótkoterminowe5 952,003 269,001 290,00768,00
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 EUR/PLN,
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 EUR/PLN.

Na podstawie art. 55 ust 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przygotowała sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej w formie jednego dokumentu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JednostkoweSFPGE2020.xhtmlSprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2020 rok
JednostkoweSFPGE2020.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2020 rok - podpisy
SprawozdanieZdzialalnosciZarzaduGKPGE2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Spółki w 2020 roku
SprawozdanieZdzialalnosciZarzaduGKPGE2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Spółki w 2020 roku - podpisy
30500.1.2 XHTML sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-JSF PGE 2020 FINAL(22.03.2021 13.04.22).xhtmlOpinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2020 rok
30500.1.2 XHTML sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-JSF PGE 2020 FINAL(22.03.2021 13.04.22).xhtml.xadesOpinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2020 rok - podpisy
ocena sprawozdan2020 RN.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020
SprawozdanieNiefinansoweGKPGE2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2020
SprawozdanieNiefinansoweGKPGE2020.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2020 - podpisy
RN_oswiadczenieKomitetAudytu2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk