• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: raport finansowy (2021-03-23 20:57)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
259400MP9VXR0E69MJ890000059307
(LEI) (KRS)
Deloitte AudytSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży45 766,0037 627,0010 229,008 747,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 408,00-4 175,00315,00-971,00
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)314,00-4 703,0070,00-1 093,00
Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy148,00-3 928,0033,00-913,00
Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej110,00-3 961,0025,00-921,00
Całkowite dochody273,00-4 421,0061,00-1 028,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 256,006 820,002 292,001 585,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 037,00-6 865,00-1 349,00-1 596,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 357,0077,00-303,0018,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 862,0032,00640,007,00
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,06-2,120,01-0,49
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,06-2,120,01-0,49
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1 869 760 829,001 869 760 829,001 869 760 829,001 869 760 829,00
Aktywa trwałe66 498,0065 055,0014 410,0015 277,00
Aktywa obrotowe15 089,0012 593,003 270,002 957,00
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży7,002,002,000,00
Aktywa razem81 594,0077 650,0017 681,0018 234,00
Kapitał własny43 501,0043 137,009 426,0010 130,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej42 518,0042 289,009 213,009 930,00
Kapitał podstawowy19 165,0019 165,004 153,004 500,00
Zobowiązania długoterminowe23 075,0022 687,005 000,005 327,00
Zobowiązania krótkoterminowe15 018,0011 826,003 254,002 777,00
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego1 869 760 829,001 869 760 829,001 869 760 829,001 869 760 829,00
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)22,7422,624,935,31
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)22,7422,624,935,31
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 EUR/PLN,
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PGE-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok
PGE-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok - podpisy
SprawozdanieZdzialalnosciZarzaduGKPGE2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE w 2020 roku
SprawozdanieZdzialalnosciZarzaduGKPGE2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE w 2020 roku - podpisy
30500.3.1 XHTML sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-SSF PGE 2020 FINAL(22.03.2021 13.04.23).xhtmlOpinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok
30500.3.1 XHTML sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-SSF PGE 2020 FINAL(22.03.2021 13.04.23).xhtml.xadesOpinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE za 2020 rok - podpisy
ocena sprawozdan2020 RN.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020
SprawozdanieNiefinansoweGKPGE2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2020
SprawozdanieNiefinansoweGKPGE2020.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych PGE S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2020 - podpisy
RN_oswiadczenieKomitetAudytu2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk