• Odbierz prezent
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych do NABE (2021-07-23 14:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych do NABE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. PGE, ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., Energa S. A. (łącznie „Spółki energetyczne”) oraz Skarb Państwa (łącznie zwane „Stronami”) zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („Porozumienie”).

W dokumencie „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” („Transformacja”), opracowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przedstawiona została koncepcja wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych Spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych („Aktywa węglowe”). Założenia Transformacji przewidują m.in. integrację Aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”).

Mając powyższe na uwadze, Strony Porozumienia dostrzegają potrzebę koordynacji współpracy w planowanym procesie wydzielenia Aktywów węglowych i ich integracji w NABE. W ramach Porozumienia, Strony deklarują wzajemną wymianę niezbędnych informacji, w tym dotyczących struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń dla kierunku Transformacji, których przekazanie nie narusza przepisów prawa. Porozumienie pozwoli na sprawną i efektywną realizację procesu mającego na celu utworzenie NABE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Agreement regarding co-operation in spin-off of coal assets to National Energy Security Agency

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (”PGE”) discloses that on July 23, 2021 PGE, ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., Energa S. A. (jointly the ”Power companies”) and the State Treasury (jointly referred to as the ”Parties”) have concluded an agreement regarding co-operation in spin-off of coal assets and their integration within National Energy Security Agency (the ”Agreement”).

In the document titled ”Transformation of the power sector in Poland. Separation of coal assets from the companies with State Treasury shareholding” (the ”Transformation”), developed by the Ministry of State Assets, a concept was presented regarding spin-off from particular Power companies’ capital groups of assets related to generation of electricity in conventional coal-fired units (the “Coal assets”). The Transformation assumptions include, inter alia, integration of Coal assets within one entity, i.e. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – PGE’s subsidiary, which will ultimately operate as the National Energy Security Agency (“NABE”).

Considering the above, the Parties to the Agreement notice the need for co-ordination of co-operation in the planned process of the Coal assets spin-off and their integration within NABE. Under the Agreement, the Parties declare mutual exchange of necessary information, including organisational structures, processes and assumptions for the direction of the Transformation, handing over of which does not violate the law. The Agreement will allow for structured and efficient implementation of the process aimed at the set-up of NABE.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mysia2
(ulica)(numer)
(22) 340 17 04(22) 340 14 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
526-025-05-41006227638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-23Paweł CiochWiceprezes Zarządu
2021-07-23Lechosław RojewskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk